Archeologisch erfgoed en kunst in Nijmegen

Nijmegen, 7 mei 2019

Samenhang in opslag en presentatie voor (archeologisch) erfgoed en kunst in Nijmegen

De opslag en presentatie van het archeologisch erfgoed in Nijmegen en Gelderland hebben een flinke kwaliteitsimpuls nodig. Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland en Museum Het Valkhof hebben hierin ieder een eigen taak en hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar wat er nodig is voor de toekomst. De colleges van gemeente en provincie hebben de uitkomsten van dit onderzoek vandaag aangeboden aan de gemeenteraad van Nijmegen en Provinciale Staten. De belangrijkste conclusie is dat drie grote verbouwingen noodzakelijk zijn voor Museum Het Valkhof, Museum KAM en het Archeologisch depot. Behoud, studie en presentatie van het erfgoed kunnen dan steviger aan elkaar gekoppeld worden. Daarnaast wordt Museum Het Valkhof in de herontwikkeling van het Valkhofkwartier meegenomen. Besluiten over financiering worden later dit jaar genomen.

Samenhang
De bijzondere historie van provincie en stad vraagt erom om verteld, bestudeerd en gezien te worden. Dat gebeurt nu op meerdere plekken. In het Archeologisch Depot worden archeologische vondsten bewaard. In Museum Kam vindt onderzoek plaats, en kunnen mensen die verdere verdieping zoeken terecht. Museum Het Valkhof is de plek waar het grote publiek de collectie kan bekijken.
De wens van gemeente, provincie en museum is om deze plekken meer in samenhang met elkaar te bekijken en vanuit die visie te verbeteren. Vandaar dat er nieuw onderzoek is gedaan naar het samengaan van het gemeentelijk en provinciaal depot op één plek. Tegelijkertijd is gekeken naar de positie en kansen van Museum Het Valkhof, zodat opslag, studie en presentaties beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Om dit te kunnen realiseren hebben zowel het Archeologisch depot en Museum Kam als Museum Het Valkhof ingrijpende verbouwingen nodig. De gebouwen voldoen niet meer aan de eisen van de tijd en installaties voor behoud van de collectie moeten op meer plekken worden aangepast.

Archeologische depots
Een verbouwd gemeenschappelijk gemeentelijk/provinciaal depot is geraamd op 8,3 miljoen euro. De twee overheden zijn samen verantwoordelijk en zullen beiden de helft van de kosten dragen. Voorstellen daarvoor komen later dit jaar in provinciale staten en gemeenteraad aan de orde.

Museum Valkhof
Daarnaast is er nu een masterplan voor Museum Het Valkhof. Hierin staat een integrale, samenhangende visie om een duurzaam en toekomstbestendig museum te realiseren. Het bevat tegelijk een toekomstperspectief op de herpositionering van het museum en een visie op de rol die het museum in zijn directe omgeving, het Valkhofkwartier en de 025 cultuurregio, wil spelen. In het masterplan is uitgegaan van twee mogelijke scenario’s; de eerste met een totale investering van 13,5 miljoen euro, de tweede komt op 14,4 miljoen euro uit. In het eerste scenario wordt er aaneengesloten gewerkt tot en met halverwege 2023, in het tweede gefaseerd tot eind 2025. In beide scenario’s stelt Museum Het Valkhof zich als doel €3 miljoen bij te dragen aan de kosten. De gemeente besluit later dit jaar over dit plan en de daarbij behorende investeringen. Of en hoeveel de provincie hieraan bijdraagt is afhankelijk van afspraken binnen de nieuwe coalitie en later van besluitvorming in Provinciale Staten.

Museum Kam
Het gebouw van Museum Kam is dringend toe aan restauratie. De plannen hiervoor zijn al uitgewerkt, en binnenkort start de architectenselectie. Provinciale Staten hebben middelen voor de restauratie bij de Slotwijziging 2018 vastgesteld.

Kunst NijmegenAgenda Nijmegen