Redelijke prestaties bedrijfsleven Gelderland

Kamer van Koophandel:
Redelijke prestaties bedrijfsleven Centraal Gelderland

Dalend ondernemersvertrouwen
  
De resultaten van het bedrijfsleven in het afgelopen kwartaal laten een redelijk beeld zien. De omzet- en exportontwikkeling zijn positief. In tegenstelling tot het landelijke beeld was er het afgelopen kwartaal een stijging van de werkgelegenheid waarneembaar. Desondanks staan de winsten nog altijd onder druk. Daarnaast is het bedrijfsleven voor het komende kwartaal somber gestemd. Dit blijkt uit de resultaten van COEN, die vandaag door de Kamer van Koophandel zijn gepubliceerd.

Centraal Gelderland
Het bedrijfsleven in Centraal Gelderland kan redelijk tevreden zijn over de resultaten van het derde kwartaal van 2011. De omzet- en exportontwikkeling zijn positief. De toename van de export is minder sterk dan de afgelopen kwartalen. Er is sprake van een afnemende groei van de wereldhandel. Als gevolg van de positieve ontwikkeling van de omzet neemt de werkgelegenheid toe. Zorgpunten zijn er ook. Zo staan de winsten nog altijd onder druk en is de investeringsbereidheid laag. De eurocrisis, de hoge schuldenlast in de Verenigde Staten en de dalende aandeelkoersen hebben een negatieve weerslag op het ondernemersvertrouwen. De verwachtingen van het bedrijfsleven ten aanzien van het vierde kwartaal zijn dan ook negatief. De bedrijven gaan ervan uit dat omzet en export zullen dalen en dat het economisch klimaat zal verslechteren. Het afnemende ondernemersvertrouwen weerspiegelt duidelijk de onzekerheid over de financieel economische situatie in Europa en de wereld.
 
Achterhoek, Stadsregio en regio FoodValley
De diverse deelregio’s kennen allen een overeenkomstig beeld wat de prestaties betreft. Hierin is een duidelijk opgaande lijn bemerkbaar die onder meer zichtbaar is in de omzet- en exportontwikkeling. In de meeste regio’s – waaronder ook de Achterhoek en de stadsregio Arnhem Nijmegen – is een sterke afname van het ondernemersvertrouwen waarneembaar. In de regio FoodValley daarentegen blijft dit vertrouwen het komend kwartaal stabiel. Door de investeringen die in regio FoodValley worden gedaan, wordt een verder toenemende omzet en export verwacht.

Sectoren
Kijkend naar de verschillende sectoren dan laten ze allemaal een positieve omzetontwikkeling aantekenen. Opvallend is het omzetherstel van de bouwnijverheid. De werkgelegenheid is het sterkst toegenomen in de groothandel. De zakelijke dienstverlening is het positiefst over het economisch klimaat. Voor het vierde kwartaal zijn de ondernemers somber gestemd. In de bouwnijverheid en de transportsector is het ondernemersvertrouwen het laagst.

Conjunctuurenquête
De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van VNO-NCW, MKB Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamers van Koophandel en Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak. Daarbij wordt in de analyse en de vraagstelling ingespeeld op actuele ontwikkelingen. De enquête is gebaseerd op kwalitatieve verwachtingen van ondernemingen en geeft daarom een stemmingsbeeld van ondernemers over de huidige en toekomstige gang van zaken.
 
Bron Kamer van Koophandel Centraal Gelderland