Ontwikkeling bedrijventerrein De Grift

Nijmegen, 23 september 2008
 
Ontwikkeling bedrijventerrein De Grift wordt gefaseerd
 
De ontwikkeling van het bedrijventerrein De Grift aan de A15 vindt de komende jaren in twee fases plaats. Het zuidelijke deel van De Grift wordt uitgebreid tot een zone voor lichte bedrijvigheid. Met het noordelijke deel wordt gewacht tot na 2015. Reden hiervoor is dat in het gebied rond de A15 vooralsnog voldoende aanbod aan bedrijfsgrond is.
 
Dit betekent dat de huidige bestemming van ‘De Grift Noord’ (agrarisch cq. buitengebied) blijft gehandhaafd, met uitzondering van de ruimte die het college van burgemeester en wethouders wil reserveren voor vijf windturbines langs de A15. Voordat De Grift Noord na 2015 wordt ontwikkeld, wordt ook eerst een integrale gebiedsvisie opgesteld.
 
Dat staat in het vandaag door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde Ontwikkelingskader van bedrijventerrein De Grift. Dit bedrijventerrein (zie ook het bijgevoegde kaartje) omvat de bestaande bedrijventerreinen Oosterhout en de Rietgraaf, en een aantal bedrijven en percelen aan weerszijden van de Stationsstraat en de Stationsweg. Het gebied wordt ruwweg begrensd door de A15, de spoorlijn Arnhem-Nijmegen en gronden ten westen van de Griftdijk-Noord en ten zuiden van de Stationsstraat en de Stationsweg.

In het in 2007 vastgestelde Ontwikkelingsbeeld Waalsprong werd nog de verwachting uitgesproken dat De Grift vanaf 2010 in zijn geheel zou worden uitgegeven. Door de ontwikkeling van ‘De Grift Zuid’ (10 ha. bruto) en het Betuws Bedrijvenpark in de gemeente Overbetuwe (vanaf 2010 uitgifte van netto 85 ha bedrijfsgrond) voorziet Nijmegen echter een overaanbod als tegelijk De Grift Noord (37 ha bruto) wordt uitgegeven. Om die reden is besloten de ontwikkeling van De Grift Noord door te schuiven tot na 2015 en de huidige agrarische bestemming te handhaven.

Daarmee wil het college ook voorkomen dat versnippering plaatsvindt in De Grift Noord. Na de doortrekking van de A15 nemen de economische ontwikkelingskansen van de zone rond de A15 fors toe, met name in relatie tot de vestiging van bovenregionaal opererende bedrijven. Het college verwacht dat de Grift Noord hiervan in de nabije toekomst kan profiteren mits het gebied nu niet in kleine delen uiteenvalt.

Bedrijven die zich de komende jaren willen vestigen in het gebied rond de A15 kunnen tot 2015 terecht op De Grift Zuid, het Betuws Bedrijvenpark, en een perceel bedrijfsgrond van de GEM ten zuiden van de Rietgraaf. Bedrijven die willen uitbreiden op de bestaande industrieterreinen Oosterhout en de Rietgraaf kunnen dat doen mits het past binnen de mogelijkheden van het vigerende bestemmingsplan. De huidige bestemmingen in het oostelijk deel van de Stationsstraat worden ook geconsolideerd, deels in het vigerende bestemmingsplan Ressen en deels in het nieuwe bestemmingsplan Groot Oosterhout waarvan De Grift Zuid onderdeel uitmaakt.

De terreinen de Rietgraaf, Oosterhout en het oostelijk deel van de Stationsstraat worden voorlopig ook niet gerevitaliseerd. Deze gebiedsdelen maken te zijner tijd onderdeel uit van de integrale gebiedsvisie voor De Grift Noord. Herstructurering van het Mercuriuspark, de ontwikkeling van de Novio Tech Campus en de revitalisering van Winkelsteeg hebben de komende jaren prioriteit.
 
Bron Gemeente Nijmegen
 
 
Rubriek Business