City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad

CITY DEAL ZORG VOOR VEILIGHEID IN DE STAD Maandagavond 20 maart heeft de gemeente Nijmegen samen met de steden Almere, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Tilburg en Zoetermeer en de ministeries van Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de “City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad” gelanceerd. Met deze City Deal gaan de betrokken ministeries en steden op een nieuwe manier samenwerken om criminaliteit en overlast te voorkomen door het sociale domein en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden. De steden en de ministeries zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om criminaliteit te voorkomen door vroegtijdige signalering en een integrale aanpak van problemen. De inzet op preventie kan veel leed en maatschappelijke kosten besparen. Zorg, en veiligheid vormen daarbij geen tegenstelling, maar een ijzersterke combinatie. Vaak zijn veel verschillende instanties en hulpverleners betrokken bij mensen die uiteindelijk met justitie in aanraking komen. De informatie is er vaak wel, maar soms niet op de juiste plaats of bij de juiste instantie. Nu al werken (lokale) partijen – zoals wijkteams, sociale diensten, werkgevers, schuldhulpverlening, scholen, woningcorporaties, verzekeraars, veiligheidshuis en politie – steeds vaker samen. Om dit verder te verbeteren gaan de steden in samenwerking met de ministeries experimenten starten om de knelpunten die er bestaan tussen de domeinen weg te nemen. Burgemeester Bruls en wethouder Frings zijn tevreden met de City Deal: “We willen als gemeente Nijmegen sneller bepalen wie wat moet doen op het snijvlak van zorg en veiligheid. En dat gaan we doen met oog voor de individuele privacy van mensen. We zijn daarom blij dat we, ook samen met de Autoriteit Persoonsgegevens, hieraan kunnen werken de komende 2,5 jaar”. De City Deal Zorg voor Veiligheid richt zich op zeven experimenten. Het accent ligt daarbij op kwetsbare personen zoals risicojeugd, licht verstandelijk beperkten, ex-gedetineerden en personen met verward gedrag. Zij hebben zowel op het gebied van veiligheid als zorg ondersteuning nodig. Ook hebben zij hulp nodig bij budgetbeheer en het re-integreren op de arbeidsmarkt om weer volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. De meervoudige problematiek vraagt om een levensloopbenadering, zodat de verschillende interventies op elkaar aansluiten. Daarnaast vraagt het om maatwerk, die door de steden in deze City Deal zal worden geboden. De City Deal komt voort uit het interbestuurlijke programma Agenda Stad. Steden, Rijksoverheid, de Europese Commissie, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven werken hierin samen aan het versterken van groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk. Meer informatie over deze City Deal vindt u op: http://agendastad.nl/citydeal/zorgvoorveiligheid/ Bron Gemeente Nijmegen – Informatie NijmegenAgenda Nijmegen]]>