De Nijmeegse Sportverenigingsmonitor: hoe gaat het met de Nijmeegse sportverenigingen?

06 april Nijmegen: Eén keer per twee jaar verspreidt de gemeente Nijmegen een vragenlijst onder de Nijmeegse sportverenigingen. Daarin geven de verenigingen aan hoe het met ze gaat, onder andere op het gebied van leden, kader en financiën. De gemeente heeft deze Nijmeegse Sportverenigingsmonitor een jaar vervroegd. Zo wordt de tussenstand van de gevolgen van de coronacrisis in kaart gebracht en leveren de verenigingen input voor de actualisatie van het gemeentelijke sportbeleid.

De Nijmeegse Sportverenigingsmonitor

Wethouder Bert Velthuis licht toe: “Sportverenigingen zijn onmisbaar om alle Nijmegenaren te laten sporten en bewegen, en daarmee bij te dragen aan hun gezondheid. De coronacrisis zorgt ervoor dat dit nog eens extra benadrukt wordt. De pandemie heeft natuurlijk een effect op de verenigingen. Ik ben erg trots op de flexibiliteit en de veerkracht die de Nijmeegse sportverenigingen laten zien. Omdat de sportverenigingen zo belangrijk zijn voor Nijmegen, willen we volgen hoe het met ze gaat, onder andere op het vlak van leden, kader en financiën.”

Dat doet de gemeente via de Nijmeegse Sportverenigingsmonitor. Er hebben 54 sportverenigingen deelgenomen. Zij vertegenwoordigen ongeveer 24.000 leden.

Resultaten

Bij 42 van de 54 verenigingen is het ledental ofwel gestegen, ofwel gelijk gebleven

Het percentage mensen dat lid is van een sportvereniging is in Nijmegen iets hoger (22,7% in 2019) dan in vergelijkbare steden (20,9%).

Ruim zestig procent van de verenigingen geeft aan financieel gezond te zijn

Na de verbetering van de financiële positie van verenigingen in de periode 2013- 2018, zien we nu weer enige verslechtering. De verslechtering van de financiële situatie is met name een gevolg van corona.

Veruit de meeste verenigingen zetten stappen op maatschappelijk gebied

Circa negentig procent van de verenigingen besteedt aandacht aan sportiviteit en respect, tegenover ruim tachtig procent in 2017. Circa een derde van de verenigingen die een kantine runnen, geeft aan een gezonde kantine te hebben. Ruim twee derde van de verenigingen, die duurzaamheidsmaatregelen kunnen nemen, besteedt er aandacht aan. Bijna zeventig procent van de verenigingen geeft aan voldoende vrijwilligers te hebben. Dat is een stijging ten opzichte van 2017 (51%) en 2018 (58%) en vergelijkbaar met 2013 (70%). Tegelijkertijd geven veel verenigingen aan alsnog op zoek te zijn naar extra vrijwilligers. 

Een aantal sportverenigingen geeft aan meer capaciteit te willen hebben

Daarbij kan het gaan om uitbreiding van het aantal velden of de bezetting tijdens piekuren. Deze knelpunten ontstaan doordat de verenigingen groeien of willen groeien. De gemeente is hier al pro-actief mee aan de slag. Een extern bureau doet onderzoek naar de toekomstige behoefte en capaciteit van de Nijmeegse voetbalvelden.

Een ruime meerderheid van de verenigingen is tevreden over de buurtsportcoaches

85% heeft het afgelopen jaar contact gehad met een buurtsportcoach en is tevreden over wat dit heeft opgeleverd.

Effecten van de coronacrisis

Veel Nijmeegse sportverenigingen blijven zich goed ontwikkelen, zeker op maatschappelijk vlak. Maar de effecten van de coronacrisis zijn duidelijk merkbaar. Ruim de helft van de verenigingen noemt negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de financiën. Circa een kwart verwacht een afname van leden of geeft aan dat het lastiger is om nieuwe leden te werven. Maar er zijn ook clubs die juist meer leden krijgen. Ook heeft de coronacrisis gevolgen voor het clubgevoel en de samenhang. De effecten van de coronacrisis zijn nog niet volledig te overzien, we zitten nog immers middenin de pandemie.

De uitkomsten zijn aanknopingspunten voor de gemeente

De Nijmeegse Sportverenigingsmonitor biedt de gemeente aanknopingspunten voor beleidsmatige keuzes en de ondersteuning van de verenigingen. Zo wordt bijvoorbeeld het huidige sportbeleid geactualiseerd eind dit jaar.

De gemeente ondersteunt de sportverenigingen tijdens de coronacrisis

De gemeente Nijmegen heeft bijvoorbeeld huren kwijtgescholden van amateursportverenigingen in gemeentelijke sportaccommodaties. Daarnaast zijn er diverse landelijke, regionale en lokale regelingen voor sportverenigingen, zoals de coronasportsubsidie.