Overeenkomst dijkverlegging Lent

Nijmegen, 27 juni 2008

Nijmegen sluit overeenkomst voor dijkverlegging Lent

Nijmegen neemt de planuitwerking voor de dijkverlegging op zich. Dat is de gemeente overeengekomen met de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Om de veiligheid bij hoog water te garanderen, voert het Rijk het programma Ruimte voor de Rivier uit. De dijkverlegging bij Lent maakt daar onderdeel van uit. Nijmegen vindt het belangrijk dat naast de veiligheid ook de ruimtelijke kwaliteit voorop staat bij deze ingreep in het hart van de stad. In de overeenkomst met de staatssecretaris heeft Nijmegen voorwaarden gesteld om aan de slag te gaan met de verdere planuitwerking. De overeenkomst is op 26 juni getekend.

Na het besluit tot een dijkverlegging bij Lent heeft staatssecretaris Huizinga (V&W) aan Nijmegen gevraagd om de verdere planvorming op zich te nemen en de noodzakelijke procedures voor te bereiden. Nijmegen heeft positief gereageerd onder een aantal voorwaarden. Zo blijft het Rijk verantwoordelijk voor het oplossen van kwelproblemen in Lent. Een andere voorwaarde is dat op Nijmeegs grondgebied geen depot komt voor vervuild slib dat bij rivierverruiming wordt afgegraven. Ook is in de overeenkomst afgesproken dat er ruimte wordt geboden voor een eiland tussen de spoorbrug en de nieuwe stadsbrug. Het Rijk draagt de kosten voor de dijkverlegging en de schade als gevolg van het project. De eerdere afspraken uit 2002 over schadeloosstelling blijven gehandhaafd. De staatssecretaris heeft ook toegezegd dat zij zich zal inspannen om bouwen in alle deelgebieden van het Waalfrontplan mogelijk te maken.

In december 2007 heeft Nijmegen een ruimtelijk plan voor de dijkverlegging aan de staatssecretaris aangeboden. Dit plan dient als visie voor de inrichting van het gebied. Door de dijkverlegging ontstaat een nevengeul voor de Waal met een tussengelegen landtong. Dit vraagt bijvoorbeeld om verlenging van de bestaande Waalbrug en de aanleg van enkele kleinere bruggen naar de landtong. Onlangs heeft de Gemeenteraad aan deze landtong de naam Veur Lent gegeven.

Met het sluiten van de overeenkomst kunnen de volgende stappen worden gezet in de planvorming en de procedures. Het gaat daarbij onder andere om het opstellen van een dijkverleggings- en inrichtingsplan, een bestemmingsplan en het verrichten van een milieueffectrapportage (MER). Na de zomer presenteert de gemeente hiervoor een planning en een plan van aanpak en krijgt ook het overleg met de bewoners van Lent een vervolg.

Bron Gemeente Nijmegen