Dijkverlegging bij Lent – Uitvoering planstudie

Nijmegen, 12 februari 2008

Rijk stemt in met ruimtelijk plan dijkverlegging

Nijmegen gaat de planstudie uitvoeren voor de dijkverlegging bij Lent. Dat is overeengekomen met de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Eind 2007 heeft Nijmegen bij het Rijk een plan ingediend met de gewenste ruimtelijke kwaliteit voor het gebied van de rivierverruiming. De staatssecretaris heeft met dat plan en met een aantal andere Nijmeegse voorwaarden ingestemd. In april bekrachtigen beide partijen in een overeenkomst dat Nijmegen de verdere planuitwerking op zich neemt.

In 2006 heeft de Tweede Kamer besloten tot een dijkverlegging bij Lent als onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. In vervolg daarop heeft het Rijk aan Nijmegen gevraagd om de planstudie voor het project uit te voeren. Nijmegen heeft daaraan een aantal voorwaarden verbonden.

De verbreding van de Waal is een grote ingreep in het hart van de stad. Daarom willen burgemeester en wethouders naast de noodzakelijke bescherming tegen hoogwater ook de ruimtelijke kwaliteit van het gebied zeker stellen. In het ruimtelijk plan dat de gemeente eind vorig jaar heeft opgesteld, is de visie daarop beschreven. De staatssecretaris heeft dit plan als uitgangspunt voor verdere planuitwerking overgenomen.

Andere belangrijke voorwaarden van Nijmegen zijn het tegen gaan van kwel bij de dijkverlegging, evenals het aanleggen van een tweede eiland tussen het Waalfront en het centrumgebied van de Waalsprong. Voor het Waalfront wil Nijmegen ook toestemming voor buitendijks bouwen veilig stellen. Een andere eis is dat er geen vervuild slib van de rivierprojecten wordt gestort op Nijmeegse grondgebied. Samen met deze voorwaarden, blijven ook de overeenkomsten uit 2002 van kracht. Daarin is geregeld dat Nijmegen geld krijgt voor de aanleg van een tweede stadsbrug om Nijmegen tijdens de uitvoering van de dijkverlegging bereikbaar te houden. De bestaande Waalbrug moet worden aangepast op de verruiming van de Waal. Tijdens de werkzaamheden blijven wel steeds twee rijbanen van de Waalbrug beschikbaar voor verkeer.

Staatssecretaris Huizinga heeft ingestemd met genoemde voorwaarden. Bij een bezoek aan Lent zegde ze onlangs aan bewoners toe dat afdoende maatregelen worden getroffen tegen kwel. Zij kon niet meegaan met de Nijmeegse wens om het toegekende geld voor de tweede stadsbrug vervroegd uit te betalen. Vanwege regelgeving kan zij dit pas uitbetalen als de kosten zijn gemaakt.
Als in april 2008 de overeenkomst is getekend, zet de gemeente in opdracht en voor rekening van het Rijk de volgende stappen in de planvorming voor de dijkverlegging. In de loop van het jaar gaat de voorbereiding van start voor het dijkverleggingsplan, de milieueffectrapportage (MER) en het bestemmingsplan.

Bron: Gemeente Nijmegen