Distributiepunt voor binnenstad Nijmegen

Nijmegen, 24 april 2007

Onderzoek naar haalbaarheid distributiepunt voor binnenstad

Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een distributiepunt voor de Nijmeegse binnenstad. Zo’n distributiepunt draagt bij aan het terugdringen van het vrachtverkeer in de binnenstad en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het college van burgemeester en wethouders stelt daarom 45.000 euro beschikbaar voor het opstellen van een businessplan.

De ruim 600 winkeliers in de Nijmeegse binnenstad worden op dit moment zo’n 3000 keer in de week bevoorraad. Dit gebeurt nu nog niet altijd even efficiënt. Uit een in 2005 uitgevoerd onderzoek is gebleken dat deze bevoorrading met 25% minder vervoersbewegingen kan plaatsvinden wanneer er meer gebundeld wordt. Het laten aanleveren van alle goederen op één lokatie aan de rand van de stad, en deze vervolgens gebundeld naar de binnenstad laten vervoeren, is met name de oplossing voor de kleine zelfstandige winkeliers. Die ontvangen nu vaak 10 tot 15 zendingen per week. Bij deze groep is de meeste winst te halen op het vlak van efficiëntere bevoorrading.

Het afgelopen jaar zijn al enkele proefprojecten met bundeling van bevoorrading uitgevoerd in de Nijmeegse binnenstad. De pilots hebben in 2006 bij de winkels die eraan meededen, geleid tot een vermindering van de inzet van het aantal bevoorradingsvoertuigen met 8 procent. Sommige van deze pilots zijn inmiddels omgezet naar de dagelijkse praktijk. Vanwege hun succes vinden deze projecten nu ook navolging in andere steden.

Het terugdringen van het vrachtverkeer in het centrum draagt bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad. Dat is nodig, want op de A325, de Nijmeegse singels, het Keizer Karelplein en de Graafseweg worden de luchtnormen regelmatig overschreden. Vijftig procent van de luchtverontreiniging die door verkeer wordt veroorzaakt, komt op het conto van vrachtverkeer. Naast een centraal distributiepunt wordt daarom ook toegewerkt naar de instelling van een milieuzone in de Nijmeegse binnenstad. Milieuzones bieden gemeenten de mogelijkheid vervuilende vrachtauto’s uit bepaalde gebieden te weren. Landelijk is afgesproken dat als vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton een milieuzone willen binnenrijden, ze minimaal aan de Euro 2 norm inclusief roetfilter moeten voldoen. Per 2010 wordt deze eis verder aangescherpt. In de nabije toekomst zijn mogelijk ook andere voertuigen (bv. bestelauto’s en taxi’s) die niet voldoen aan de Europese uitstootnormen voor voertuigen, niet langer welkom in milieuzones.

Overleg met binnenstadondernemers, bewoners en vervoerders wijst uit dat er draagvlak bestaat voor een milieuzone in het centrum van Nijmegen. De ondernemers en vervoerders stellen echter wel als voorwaarde dat dit gekoppeld is aan een efficiëntere stedelijke distributie, en dat de effectiviteit van een milieuzone wordt aangetoond via een verkeersonderzoek. Naast de 45.000 euro voor het haalbaarheidsonderzoek voor het centrale distributiepunt, maakt het college daarom ook 30.000 euro vrij voor een onderzoek naar de herkomst van het bestemmingsverkeer op de Nijmeegse singels. Na de zomer volgt een definitief besluit over het instellen van de milieuzone en het oprichten van een centraal distributiepunt.

Bron: Gemeente Nijmegen