Scherpere eisen huishoudelijke hulp Nijmegen

Nijmegen, 11 september 2008
 
Regio Nijmegen stelt scherpere eisen in aanbesteding huishoudelijke hulp
 
Negen gemeenten uit de regio Nijmegen besteden de ‘Hulp bij het huishouden’ (die valt onder de Wmo) opnieuw aan. Meer kwaliteit en continuïteit, keuzevrijheid en een betere rechtspositie voor de medewerkers bij de thuiszorginstellingen zijn daarbij de uitgangspunten. De gemeenten grijpen de aanbesteding ook aan om stelling te nemen in de discussie over de hoogte van salarissen van bestuurders in de publieke sector.

De gemeenten Nijmegen, Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Ubbergen, West Maas & Waal en Wijchen besteden de hulp bij het huishouden gezamenlijk opnieuw aan. Hiervoor hebben de gemeenten een compleet nieuw aanbesteedmodel ontwikkeld, in overleg met de cliëntorganisaties. Ook de thuiszorginstellingen en vakbond zijn hierbij geraadpleegd. Zowel de cliënten als gemeenten vinden continuïteit en goede kwaliteit van de huishoudelijke hulp de belangrijkste uitgangspunten voor de aanbesteding.

Andere verbeterpunten in het nieuwe model zijn meer keuzevrijheid voor de cliënt, een goede rechtspositie voor de medewerkers in de thuiszorg en meer mogelijkheden voor gemeenten om te sturen op resultaten. Bovendien streven de regiogemeenten ernaar dat de thuiszorgaanbieders nu al, vooruitlopend op wijziging van de landelijke wetgeving, zoveel mogelijk huishoudelijke hulpen in dienstverband inzetten en de inzet van alphahulpen terugdringen.

Bij de bepaling van de prijs wordt uitgegaan van een ondergrens, waarbij loonkosten van medewerkers met een dienstverband zijn gegarandeerd op basis van de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Het verschil dat de aanbieders in hun offerte kunnen maken, zit hem dan in de improductiviteit en de overheadkosten van hun organisatie. Om die goede rechtspositie voor alle thuiszorgmedewerkers mogelijk te maken, is er in de nieuwe contractperiode meer budget beschikbaar en kunnen de thuiszorgorganisaties meer ruimte nemen voor de loonkosten van hun medewerkers. De gemeente Nijmegen zal maximaal twintig thuiszorgorganisaties die het vastgestelde kwaliteitsniveau kunnen bieden, contracteren. De overige regiogemeenten maximaal zes. Hoe meer aanbieders, hoe meer keuzevrijheid voor de cliënt. Op dit moment hebben de negen regiogemeenten met drie zorgaanbieders een contract.

In de nieuwe aanbesteding wordt interculturalisatie nadrukkelijker als eis gesteld. Dat wil zeggen dat er extra aandacht moet worden besteed aan kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg aan allochtonen en dat de zorgverlener kennis heeft van de allochtone doelgroep.

Bovendien willen de regiogemeenten in deze aanbesteding het signaal afgeven, dat bestuursleden in de publieke sector geen hoger salaris dan de minister-president zouden mogen verdienen (de zogenaamde Balkenende-norm). De gemeenten realiseren zich dat zij dit standpunt juridisch niet als criterium kunnen hanteren in de gunningprocedure.

De aanbesteding wordt vandaag gepubliceerd, onder andere op www.aanbestedingskalender.nl. Vóór 1 januari 2009 willen de regiogemeenten tot een voorlopige gunning van de hulp bij het huishouden komen. De contracten met de nieuwe aanbieders zullen op 1 april 2009 ingaan. Voor de eerste drie maanden van 2009 wordt er met de huidige aanbieders al een hoger uurtarief afgesproken, zodat de garantie van een goede rechtspositie van zorgmedewerkers al vanaf 1 januari 2009 geldt. Deze overbruggingsregeling geldt alleen wanneer de huidige aanbieders ook een offerte uitbrengen in de nieuwe aanbesteding.

De nieuwe contractperiode loopt van 1 april 2009 tot 1 april 2011. Deze periode kan met tweemaal één jaar worden verlengd.

Bron Gemeente Nijmegen