Evaluatie van de Nijmeegse openwijkscholen

Nijmegen, 16 oktober 2007

Opdracht Nijmeegse openwijkscholen moet geactualiseerd worden

De opdracht voor de openwijkscholen in Nijmegen moet geactualiseerd worden. Dat concludeert het college van burgemeester en wethouders op basis van een evaluatie van de openwijkscholen.

Uit deze evaluatie, uitgevoerd door de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente, komt naar voren dat de Nijmeegse openwijkscholen positief bijdragen aan de ontwikkeling van hun leerlingen. Van het grote aanbod aan activiteiten wordt enthousiast gebruik gemaakt. De andere twee hoofddoelstellingen van de openwijkschool komen echter minder goed uit de verf. Zo blijkt het soms moeilijk om ouders te betrekken bij activiteiten. Ook richten de openwijkscholen zich nog maar weinig op de wijkbewoners. Dit is het gevolg van beperkte middelen en het stellen van prioriteiten door de openwijkscholen.

De nu vastgestelde evaluatie wordt de komende tijd gebruikt om het beleid en de werkwijze van de Nijmeegse openwijkscholen waar nodig aan te passen. Daartoe wordt in januari ook een bijeenkomst georganiseerd, met betrokken schoolbesturen, Tandem, locatiecoördinatoren, Kion en fractiespecialisten uit de Nijmeegse gemeenteraad. Het streven van het college van burgemeester en wethouders is dat Nijmegen in de toekomst een divers scala aan scholen biedt met passende huisvesting en een voorzieningen- en activiteitenaanbod dat aansluit bij de behoeften van de wijk en de populatie van de school.

Vooruitlopend op deze bijeenkomst doet het college een aantal aanbevelingen:
– De opdracht aan de openwijkscholen moet geactualiseerd worden.
– Kom tot één beleidskader voor onderwijsachterstandenbeleid, openwijkscholen, voorzieningenharten, kindclusters/kindcentra en regie van zorg.
– Bevorder de deskundigheid van directeuren, locatiecoördinatoren, leerkrachten en aanbieders van activiteiten op openwijkscholen, en ontwikkel een gezamenlijke pedagogische visie.
– Investeer in de imagoverbetering van openwijkscholen.

Nijmegen kent twaalf openwijkscholen. De ambities en verwachtingen ten aanzien van deze scholen zijn hoog. Ze moeten door het aanbieden van een breed scala aan activiteiten de ontwikkelingskansen van kinderen en ouders vergroten, de ouders betrekken bij de school, en de sociale structuur in de wijk versterken.

Ongeveer een kwart van alle Nijmeegse basisschoolleerlingen bezoekt een openwijkschool, van de ‘gewichtsleerlingen’ tweederde. Uit de evaluatie blijkt dat de openwijkschool een doeltreffend instrument is om deze kwetsbare leerlingen te bereiken. Dit betekent dat de beperkte gelden voor de openwijkschool heel gericht terecht komen bij de kinderen die deze ondersteuning het beste kunnen gebruiken.

De meeste openwijkscholen bieden een breed scala aan activiteiten voor kinderen met vier kernthema’s: sport en bewegen, zorg en welzijn, taal en educatie, en cultuur. Kinderen geven aan erg enthousiast te zijn over het aanbod. De resultaten ten aanzien van ouders (betrekken bij school en bieden van ontwikkelingskansen) lopen veel meer uiteen. Dat geldt ook voor het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk. Dit laatste gebeurt wel, maar dan vooral als ‘bijproduct’ van normale activiteiten van de openwijkschool. Soms is dit een bewuste keuze, ingegeven door een beperkte capaciteit en financiële middelen.
In de evaluatie wordt ook geconstateerd dat bewijzen dat de openwijkschool ‘werkt’ heel lastig is. Dit heeft te maken met het feit dat de doelstellingen van de openwijkscholen soms lastig in meetbare indicatoren zijn om te zetten. Daarnaast zijn nog vele andere factoren van invloed op de ontwikkeling van kinderen en hun ouders, bijvoorbeeld hun thuissituatie. Bovendien zijn veel activiteiten van de openwijkschool preventief van karakter en worden eventuele resultaten pas op lange termijn zichtbaar.

Verder blijkt uit de evaluatie dat de belangstelling voor een aantal openwijkscholen afneemt. Dit is deels het gevolg van een terugloop in het aantal kinderen in de wijken waar openwijkscholen staan. Het heeft echter ook te maken met sociaaleconomische en witte vlucht naar scholen buiten de eigen wijk.

Bron: Gemeente Nijmegen