Extra ondersteuning jeugd, ouderen en mensen..

Nijmegen, 8 april 2008

Nijmegen geeft extra ondersteuning aan jeugd, ouderen en mensen met beperking

Nijmegen ontvangt vanaf 2008 jaarlijks drie miljoen euro meer budget van het Rijk voor de uitvoering van de gemeentelijke taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het college wil met de drie miljoen de individuele voorzieningen voor klanten veilig stellen in de periode 2008-2011, rekening houdend met vergrijzing, reserves en prijsstijgingen. Bovendien is er financiële ruimte voor extra ondersteuning van jeugd, homoseksuele jongeren, dak- en thuislozen, mantelzorgers en vrijwilligers, ouderen en mensen met een beperking.

Het college wil met de drie miljoen euro van het Rijk allereerst zorgen dat klanten de individuele voorzieningen krijgen waar zij recht op hebben. Hierbij wordt rekening gehouden met een lichte toename van het aantal ouderen en prijsstijgingen. Het gaat hierbij om de budgetten voor voormalige Wvg-voorzieningen, zoals rolstoelen, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen voor mensen met een beperking, en hulp bij het huishouden.

Het college zet het resterende bedrag in om zijn overige Wmo-beleidsambities uit te voeren. De Wmo is bedoeld om iedereen, van jong tot oud, mee te laten doen in de maatschappij. Nijmegen vindt het belangrijk daarmee vroeg te beginnen en kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs thuis of op school extra hulp te bieden, om te voorkomen dat hun problemen later groter worden. Voor extra kwetsbare groepen, zoals jongeren van 16 jaar en ouder, homoseksuele jongeren, en jonge dak- en thuislozen, worden speciale projecten opgezet. Verder wordt het budgetbeheer voor daklozen structureel.

Cliënten maken nog niet altijd optimaal gebruik van de Wmo-voorzieningen waar ze recht op hebben. Formulieren blijken ingewikkeld en men weet loketten niet goed te vinden. Een tweede speerpunt van het college is daarom verbetering van de samenwerking tussen de verschillende instanties.

Derde aandachtspunt van burgemeester en wethouders is verbetering van de zelfredzaamheid van ouderen en mensen met een beperking. Hiervoor wordt wijkgericht gewerkt, bijvoorbeeld met hulp door buurtbewoners. Er komen extra gespreksgroepen en huisbezoeken voor ouderen. Bovendien worden mantelzorgers en vrijwilligers structureel en meer ondersteund. Verder geeft de gemeente de Stichting Welzijnswerk Ouderen Nijmegen (SWON) en de Werkgroep Integratie Gehandicapten extra middelen, zodat zij een meer diverse doelgroep en een grotere vraag aankunnen.
Gemeenten hebben sinds de invoering van de Wet maatschappelijk ondersteuning op 1 januari 2007 de wettelijke taak om burgers met een beperking compensatie te bieden bij het voeren van een huishouden, zich verplaatsen in en om de woning en binnen de gemeente en om hen in staat te stellen andere mensen te ontmoeten en sociale verbanden aan te gaan.
 
Bron: Gemeente Nijmegen