Overvolle fietsenstallingen bij het station

Nijmegen, 17 juni 2008

Vragen van PvdA Nijmegen aan het college van B&W over de overvolle fietsenstallingen bij het station
 
Geacht College,

In juli 2007 werd de nieuwe onbewaakte fietsenstalling bij het Centraal Station geopend. Deze stalling biedt plaats aan 2800 fietsen. De eerste maanden was er bijna altijd wel een vrij plekje te vinden. Maar tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat de fietsenstalling helemaal vol staat. Met name in het weekeinde blijkt er een groot tekort aan vrije klemmen te zijn. Afgelopen weekeinde (op zaterdagavond en zondagmiddag) maakte ik een aantal foto’s van de situatie zoals ik die vrijwel ieder weekeinde in de fietsenstalling aantref. Fietsen worden midden in gangpaden, voor de trappen, in de uitgang en op andere vreemde plekken neergezet. Dat leidt tot een chaotische situatie, waarbij de doorgang regelmatig volledig geblokkeerd wordt door verkeerd gestalde fietsen.

In ons ‘11-puntenplan voor de fiets’, dat werd overgenomen in het coalitieakkoord en waar inmiddels 3 miljoen euro voor beschikbaar is gesteld, staat als tweede punt: ‘Voldoende stallingen bij het station en in het centrum’.

1. Bent u het met de PvdA-fractie eens dat er op dit moment nog steeds sprake is van een tekort aan fietsenstallingen bij het station?
2. Bent u bereid te onderzoeken hoeveel extra capaciteit er nodig is?
3. Op welke termijn en op welke plek zouden er extra stallingen bij het station gecreëerd kunnen worden? Bent u het met de PvdA-fractie eens dat de te bouwen Van Schaeck Mathon parkeergarage en de nieuwbouw op de locatie van het TPG-gebouw kansen bieden voor het realiseren van nieuwe fietsenstallingen?

Het regelmatig verwijderen van wrakken en weesfietsen voorkomt dat de druk op het toch al krappe aanbod van fietsklemmen verder toeneemt. Onze indruk is dat een extra inspanning op dit terrein al direct tot in ieder geval enige verbetering kan leiden.

4. Hoe vaak is er sinds de opening van de fietsenstalling bij het station gecontroleerd op weesfietsen en wrakken? Hoeveel fietsen zijn daarbij verwijderd?
5. Bent u bereid vanaf nu vaker weesfietsen en wrakken te verwijderen?

Er staan op dit moment, met name in het weekeinde, ook regelmatig fietsen zeer hinderlijk verkeerd gestald. Tegen verkeerd gestalde fietsen kan, conform het Nijmeegse fietsparkeerbeleid, veel sneller en makkelijker opgetreden worden dan tegen weesfietsen.

6. Hoe vaak wordt er in deze fietsenstalling gecontroleerd op hinderlijk verkeerd gestalde fietsen? Gebeurt dat ook in het weekeinde?
7. Bent u bereid vanaf nu vaker te controleren op en op te treden tegen hinderlijk verkeerd gestalde fietsen?

De stalling bij het station is op vrijwel alle dagen vol, maar in het bijzonder in het weekeinde is het een chaos door het grote aantal fietsen. Waarschijnlijk betreft het hier voor een aanzienlijk deel de fietsen van studenten die in het weekeinde naar hun ouders gaan. De betaalde fietsenstalling bij het station wordt in het weekeinde juist veel minder gebruikt dan doordeweeks. In die stalling treft men op zaterdag en zondag lange rijen lege fietsparkeerplekken.

8. Bent u bereid te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is de betaalde fietsenstalling bij het station in het weekeinde voor iedereen of voor bepaalde doelgroepen tegen gereduceerd tarief of gratis toegankelijk te maken, totdat er voldoende gratis stallingen gerealiseerd zijn? (bijvoorbeeld op vertoon van studentenkaart)

Ook aan de westzijde van het station is er een tekort aan fietsklemmen.

9. Welke mogelijkheden zijn er om extra stallingen te realiseren aan de westzijde van het station en op welke termijn?

Met vriendelijke groet,
Namens de PvdA-fractie,
Stijn Verbruggen

Bron: PvdA Nijmegen