Motie: Geld moet rollen

Nijmegen, 16 december 2008 

De PvdA wil juist in een slechter economisch klimaat investeren in grote bouwprojecten. Deze hebben nu soms een steuntje in de rug nodig om ze te kunnen realiseren. De PvdA-fractie wil onder meer extra geld vrij maken voor de nieuwbouw van Doornroosje en te ontwikkelen parkeergarages.

De motie ‘Geld moet rollen’ die Wam Bless op 17 december namens de Partij van de Arbeid zal indienen in de Raad:
————————————————-

Agendapunt 7: Vragen van raadsleden aan het college
Eerste indiener: Wam Bless

Motie: Geld moet rollen

De gemeenteraad van Nijmegen, bijeen op 17 december 2008, overwegende dat:

– de kredietcrisis ook in Nijmegen grote gevolgen heeft;
– gemeentelijke investeringen in grote projecten een gunstig effect kunnen hebben op het terugdringen van de crisis;
– de gemeente in 2008 er niet in is geslaagd de geplande investeringen in overeenstemming met de planning uit te voeren;
– het achterblijven van de investeringen ook in 2008 weer heeft geleid tot een stevige onderuitputting van de kapitaallasten;
– de reservepositie van de gemeente op orde is en door de vertraging in de investeringen verder zal worden versterkt;
– grote projecten als de nieuwbouw van Doornroosje en de bouw van parkeergarages met een extra financieel steuntje in de rug versneld of wel in overeenstemming met de planning kunnen worden uitgevoerd;

Roept het college op:

voor 1 februari 2009 de Raad te informeren over de (onorthodoxe) mogelijkheden om grote projecten versneld uit te voeren door binnen de investeringrekening middels herprioritering en benutting van de nog resterende onderuitputting op de kapitaallasten de nodige gelden vrij te maken.

PvdA  SP 
(Wam Bless)

GroenLinks  CDA  VVD  D66  VSP  NN Van Zijll  GN  Bos
———————————————

Bron: PvdA Nijmegen