Gezondheidswinst te behalen in regio Nijmegen

Nijmegen, 25 april 2007

In de regio Nijmegen is veel gezondheidswinst te behalen, zo blijkt uit de ‘gezondheidsprofielen’ die de GGD Regio Nijmegen voor tien gemeenten heeft opgesteld. Het gezondheidsniveau van de regio ligt beneden het landelijk gemiddelde. Een mogelijke verklaring hiervoor is de sociaaleconomische situatie, want ook die is ongunstiger in de regio. Volgens de GGD moeten acties zich richten op gedragsverandering in combinatie met het aanpakken van de leefomgeving.

Landelijk onderzoek wijst uit dat een lage sociaaleconomische status sterk samenhangt met gezondheidsachterstand. Mensen met een lage sociaaleconomische status leven bijna vier jaar korter dan mensen met een hoge sociaaleconomische status. Het verminderen van deze ‘gezondheidskloof’ kan volgens de GGD in de regio Nijmegen veel gezondheidswinst opleveren. Acties moeten zich daarom meer richten op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij mensen in de sociaal zwakkere wijken.

Integrale aanpak
Dit vergt een aanpak die zich naast gedragsverandering ook richt op een gezonde leefomgeving. Andere disciplines, zoals onderwijs, ruimtelijke ordening en sociaaleconomisch beleid, moeten hierbij betrokken worden. Vooral jongeren zijn een belangrijke doelgroep binnen deze ‘integrale’ aanpak, vindt de GGD. Jongeren leven ongezond, zij drinken op steeds jongere leeftijd en ze worden steeds zwaarder. Door niet te roken, gezonder te eten, meer te bewegen en niet teveel alcohol te drinken is forse gezondheidswinst te behalen. Ook voor psychische problemen zoals depressie bestaan mogelijkheden om dit vroegtijdig aan te pakken.

Lokaal gezondheidsbeleid
Sinds juli 2003 zijn gemeenten verplicht om eens in de vier jaar een nota ‘Lokaal Gezondheidsbeleid’ op te stellen. Daarin moeten zij aangeven welke gezondheidsonderwerpen de komende vier jaar prioriteit krijgen. Ter ondersteuning stelt de GGD Regio Nijmegen per gemeente een ‘gezondheidsprofiel’ op. In dit profiel bundelt de GGD alle beschikbare informatie over de gezondheid van de bevolking; vaak zijn dit resultaten uit eerder GGD-onderzoek. In vergelijking met de eerste gezondheidsprofielen in 2003 bevatten de huidige profielen meer gegevens (lokaal, regionaal en landelijk) en daarnaast aandachtspunten en aanbevelingen van de GGD Regio Nijmegen.

Bron: GGD Nijmegen