PvdA – Verkoop huurwoningen in Nijmegen-Oost

Nijmegen, 8 april 2008 

Woningcorporatie Standvast is voornemens huurwoningen te verkopen in Nijmegen-Oost. De PvdA wil meng- en tussenvormen van huur en koop gericht inzetten, dus in de ene wijk wel, in de andere niet. Huurwoningen verkopen in Nijmegen-Oost maakt de wijk minder gemengd en werkt segregatie in de hand.

Stijn Verbruggen diende namens de PvdA fractie schriftelijke vragen in:

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen
Betreft: Schriftelijke vragen, conform artikel 39 van het reglement van orde
Onderwerp: Verkoop van huurwoningen in Nijmegen-Oost
 
Geacht College,

Woningcorporatie Standvast heeft ruim 1.000 woningen aangewezen die de komende jaren verkocht mogen worden via ‘Slimmer Kopen’, waarvan circa 800 woningen in Nijmegen. De Partij van de Arbeid-fractie heeft bij de bespreking van de startnotitie voor de nieuwe Woonvisie gepleit voor aandacht voor dit soort meng- of tussenvormen van huur en koop. Een koopwoning wordt op die manier voor meer mensen bereikbaar.

Mensen die een woning kopen voelen zich vaak in grotere mate (mede-)verantwoordelijk voor de directe omgeving van de woning dan mensen die een woning huren. Uiteraard geldt dit niet in alle gevallen en doet deze generalisatie onrecht aan grote groepen zeer betrokken huurders in de verschillende Nijmeegse wijken. Bij het algemene beleid ten aanzien van wonen en wijken is dit echter wel een factor die meespeelt. In wijken die op dit moment gedomineerd worden door (goedkope) huurwoningen, kan de verkoop van woningen door corporaties tevens een bijdrage leveren aan het tegengaan van segregatie: het woningaanbod wordt diverser en dat kan leiden tot meer gemengde wijken.

In wijken waar vooral veel (duurdere) koopwoningen staan en slechts een beperkt aantal (goedkope) huurwoningen, heeft het verkopen van die huurwoningen een averechts effect. Het woningaanbod wordt dan minder in plaats van meer gevarieerd. Een deel van de huidige huurders zal in staat zijn om via ‘Slimmer Kopen’ of een soortgelijke constructie een woning met korting te kopen. Er zijn uiteraard ook huurders die zich dat financieel niet kunnen veroorloven of die dat niet willen. Voor hen neemt de kans op een woning in zo’n wijk dus af, want het aantal huurwoningen neemt af als er woningen verkocht worden. In zo’n situatie leidt de verkoop van huurwoningen dus tot meer segregatie in plaats van tot minder segregatie.

1. Bent u het met de PvdA-fractie eens dat meng- of tussenvormen van huur en koop alleen een bijdrage kunnen leveren aan de kernprioriteiten van het Nijmeegse woonbeleid (te weten: voldoende betaalbare woningen, keuzevrijheid voor woningzoekenden en tegengaan van segregatie) wanneer dit concept zeer gericht wordt ingezet? Dus in sommige wijken wel en in sommige wijken niet?

Meng- of tussenvormen van huur en koop kunnen volgens de PvdA dus een belangrijke rol spelen op de Nijmeegse woningmarkt, mits op de juiste manier ingezet. Standvast biedt niet alle 800 woningen in Nijmegen tegelijk te koop aan. Dat gaat in etappes. Op dit moment worden op de website van Standvast vooral woningen in Lankforst en Tolhuis voor ‘Slimmer Kopen’ aangeboden. Ons bereiken geluiden dat in een volgende ronde ook woningen in Nijmegen-Oost door Standvast te koop zullen worden aangeboden. Nijmegen-Oost is een ‘gewilde wijk’. In het kader van het tegengaan van segregatie is het van groot belang dat Nijmegen-Oost toegankelijk blijft, en liefst zelfs toegankelijker wordt, voor lagere inkomens.

2. Bent u het met de PvdA-fractie eens dat het vanuit het streven naar gemengde wijken (en tegengaan van segregatie) ongewenst is dat sociale huurwoningen in Nijmegen-Oost verkocht worden?

3. Bent u bereid om op korte termijn met woningcorporatie Standvast in overleg te treden over de onwenselijkheid van het verkopen van sociale huurwoningen in Nijmegen-Oost?

4. Bent u bereid de gemeenteraad zo spoedig mogelijk te informeren over de uitkomsten van dit overleg?

Met vriendelijke groet,
Namens de PvdA-fractie,
Stijn Verbruggen

Bron: PvdA Nijmegen