Illegaal verkamerde panden Nijmegen aangepakt

Nijmegen, 12 maart 2019

Eerste illegaal verkamerde Nijmeegse panden aangepakt

Eind 2018 spoorde de gemeente Nijmegen bij controles 13 illegale situaties op in gebieden waar veel overlast is door verkamerde panden. Daarnaast zijn zo’n 130 klachten afgehandeld over bijvoorbeeld afval en fietsen rond kamerverhuurpanden. In het afgelopen jaar zijn in totaal circa 500 omzettingsvergunningen om een pand te mogen verkameren verleend en circa 50 aanvragen geweigerd. De pandeigenaren die een vergunning kregen maakten meestal gebruik van het overgangsrecht om een pand – dat onder de oude beleidsregels vergunningsvrij was, maar onder de nieuwe regels niet meer – alsnog te legaliseren.

Dit staat in de tussentijdse evaluatie van de eerste concrete resultaten van de uitvoering van strengere beleidsregels die sinds 1 januari 2018 in Nijmegen van kracht zijn voor het omzetten van zelfstandige woningen naar kamers. Deze beleidsregels waren een reactie van de gemeente op de toenemende meldingen over door kamerverhuur veroorzaakte overlast in straten en buurten en de sterke groei van het aantal kamerverhuurpanden in bepaalde delen van de stad. De eerste helft van 2018 is vooral gebruikt om honderden aanvragen te verwerken van verhuurders die hun pand wilden laten legaliseren.

Vergunningverlening
In 2018 zijn ruim 700 aanvragen voor een omzettingsvergunning ingediend, waarvan circa 600 tijdens het eerste half jaar. Tijdens de eerste zes maanden konden woningeigenaren namelijk een beroep doen op het overgangsrecht indien zij konden aantonen dat de kamergewijze bewoning onder de oude beleidsregels vergunningsvrij was. In 2018 zijn in totaal circa 500 omzettingsvergunningen verleend, waarvan grotendeels onder het overgangsrecht, en circa 50 aanvragen geweigerd. Over de andere aanvragen werd om uiteenlopende redenen geen besluit genomen of de aanvragen zijn nog in behandeling bij de ODRN.

Handhaving kamerverhuurpanden zonder omzettingsvergunning
In 2018 is ook gestart met de actieve opsporing en aanpak van kamerverhuurpanden die niet in bezit zijn van de benodigde omzettingsvergunning. Daarvoor zijn een aantal prioriteitsgebieden aangewezen waar de toezichthouders van de ODRN controles hebben uitgevoerd. In de laatste 5 maanden van 2018 zijn 25 controles uitgevoerd in deze prioriteitsgebieden. Daarbij is in ruim de helft van de gecontroleerde panden geconstateerd dat er geen sprake is van de benodigde vergunning. In deze gevallen is een handhavingstraject opgestart. Naast de controles in de prioriteitsgebieden zijn er in heel Nijmegen 10 controles op basis van ernstige overlastmeldingen uitgevoerd. Het ging daarbij bijvoorbeeld om overlastmeldingen waarbij de politie in moest grijpen, ernstige onveiligheidsgevoelens in de buurt of overlast met gezondheidsklachten voor omwonenden tot gevolg.

Meldpunt overlast door kamerverhuur
Bij het meldpunt overlast door kamerverhuur kwamen ruim 400 meldingen binnen, vooral tijdens de zomermaanden. De overlastmeldingen hadden vooral betrekking op geluidsoverlast, mogelijke kamerverhuur zonder vergunning, overlast door afval en fietsen. De buurten/wijken met de meeste overlastmeldingen zijn Altrade, Stadscentrum, Wolfskuil, Bottendaal en Galgenveld. Een deel van deze gebieden is al aangewezen als prioriteitsgebied. Op basis van de evaluatie wordt bekeken waar en wanneer uitbreiding nodig en mogelijk is.

Uitkomsten evaluatie

Het kamerverhuurbeleid is aanzienlijk gewijzigd ten opzichte van het beleid dat decennialang is gevoerd. Daardoor was 2018 een druk jaar waarin werkwijzen moesten worden aangepast en nieuwe werkprocessen moesten worden ingericht en getest. Gedurende het jaar zijn de nodige procesverbeteringen doorgevoerd en achterstanden weggewerkt. De werkprocessen lopen nu beter door opgedane ervaringen, maar de nieuwe manier van werken is nog niet afgerond en vraagt continu om verdere verbetering. In de evaluatie benoemt de gemeente ook al mogelijke verbeterpunten voor de korte en langere termijn. Het gaat dan onder meer om het verhogen van de WOZ-waardegrens om de goedkope(re) zelfstandige woningvoorraad te behouden voor starters en gezinnen met een kleinere beurs of het intensiveren van de handhavingsaanpak om kamerverhuurpanden zonder vergunning aan te pakken en om overlast in de zomerperiode aan te pakken.
De nieuwe beleidsregels zijn nog te kort actief om conclusies te trekken over de doelmatigheid en effecten ervan in de stad. Om de effecten van het beleid te meten en de doelmatigheid te bepalen zal begin 2021 opnieuw een evaluatie worden uitgevoerd. Ondertussen gaat het college met de aanbevelingen uit de evaluatie aan de slag om de doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de beleidsregels verder te vergroten.

Bron Gemeente Nijmegen – Alles over Nijmegen