PvdA – Jongerenoverlast Meijhorst

Brief met schriftelijke vragen aan Burgemeester en Wethouders van Nijmegen

Nijmegen, 14 oktober 2008
 
Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen
Van: Stijn Verbruggen, PvdA-fractie Nijmegen
Betreft: Schriftelijke vragen, conform artikel 39 van het reglement van orde
Onderwerp: De aanpak van jongerenoverlast in de wijk Meijhorst

Geacht College,

Op 8 oktober 2008 spraken we in een raadskamer over de situatie in de wijk Meijhorst en de maatregelen die daar zijn genomen. Door tijdgebrek was er nauwelijks ruimte voor een tweede termijn. Niet alle vragen werden beantwoord. De antwoorden van de verschillende collegeleden riepen bij de PvdA-fractie daarnaast een aantal nieuwe vragen op. Wij stellen u deze vragen daarom nu alsnog.

Op 23 september 2008 ontving de gemeenteraad een brief van de burgemeester met als onderwerp ‘Aankondiging maatregelen m.b.t. jongerenoverlast Meijhorst’. Daarin worden enkele (nood-)maatregelen aangekondigd. De gemeenteraad is echter niet of nauwelijks geïnformeerd over de precieze achtergronden van de problematiek. In de brief worden wel voorbeelden gegeven van ‘ernstig overschrijdend gedrag’, maar een overzicht van het aantal incidenten ontbreekt. Er waren al langer signalen dat het verkeerd ging in de wijk. Toen in de gemeenteraad werd gesproken over de Mosquito, hebben vrijwel alle fracties aangegeven dat er meer maatregelen nodig waren. Onder andere inzet van de politie om de raddraaiers / harde kern aan te pakken.

1, Hoeveel incidenten hebben er het afgelopen half jaar in de wijk Meijhorst plaatsgevonden en in hoeveel gevallen zijn de daders opgespoord en gestraft?
2. Hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen? Welke maatregelen zijn er genomen na eerdere signalen over ernstige jongerenoverlast in Meijhorst?
3. Is er de afgelopen maanden sprake geweest van extra politie-inzet, gericht op het tegengaan van de jongerenoverlast? Is de harde kern aangepakt? Heeft u een overzicht van de interventies door politie (en toezichthouders) het afgelopen half jaar?

Aangezien de situatie op een gegeven moment echt uit de hand liep, werd naar een noodmaatregel gegrepen: de verblijfsontzegging voor 56 jongeren. De PvdA-fractie heeft daar begrip voor en steunt het inzetten van deze maatregel. Echter: de beantwoording van de vragen over de totstandkoming van de lijst met 56 namen en de criteria die daarbij gebruikt zijn, heeft bij de PvdA-fractie grote zorgen gewekt.

4. Hoe is deze lijst precies tot stand gekomen en wie waren daarbij betrokken? Zijn alle namen die op de lijst stonden op individueel niveau met de verschillende betrokken partijen (wijkagent, jongerenwerkers, wijkmanager) doorgenomen?
5. Op basis van welke criteria zijn mensen op deze lijst terechtgekomen? Klopt het dat het simpelweg een keer in de buurt van het winkelcentrum gesignaleerd zijn al aanleiding kan zijn voor plaatsing op deze lijst?
6. Hoe verklaart u de verhalen van jongeren die menen dat zij onterecht op de lijst staan? Klopt het dat er ook een persoon van 60 jaar op de lijst staat? Klopt het dat er een persoon op de lijst staat die enkele maanden eerder juist een bedankbrief van de burgemeester ontving voor zijn inzet voor de leefbaarheid in een andere wijk? Bent u bereid de lijst met 56 personen nog eens kritisch na te laten lopen door de betrokken professionals in de wijk (wijkagent, wijkmanager, jongerenwerkers)?
7. Wanneer verloopt de bezwaartermijn voor degenen die op de lijst van 56 stonden en de daaropvolgende reactietermijn voor de gemeente? Bent u bereid de gemeenteraad na afloop van die periode te informeren over het aantal ingediende bezwaren en de beoordeling daarvan (aantal gegrond-verklaarde bezwaren etc)?

In De Gelderlander staat dat inmiddels ook het samenscholingsverbod wordt toegepast in de wijk Meijhorst. De PvdA-fractie steunt de inzet van harde maatregelen als dat nodig is. Maar we wensen daar wel goed over geïnformeerd te worden. En er dient sprake te zijn van een evenwichtige (en effectieve) aanpak. Crimineel en overlastgevend gedrag moet aangepakt worden. Het uitdelen van bekeuringen op basis van het negeren van de verblijfsontzegging of het samenscholingsverbod kan nodig zijn, maar is geen oplossing voor de kern van het probleem.

8. Bent u het met de PvdA-fractie eens dat het ongelukkig is dat raadsleden uit de krant moeten vernemen dat inmiddels ook het samenscholingsverbod wordt ingezet?
9. Wat wordt exact beoogd met de inzet van het samenscholingsverbod en hoe zal dat in de praktijk toegepast worden?
10. Bent u het met de PvdA-fractie eens dat het de voorkeur heeft om crimineel en overlastgevend gedrag te bestrijden en te bestraffen en de politie-inzet zich met name daar op zou moeten richten?

Bij een evenwichtige aanpak horen preventie en repressie. Op het gebied van repressie kunnen er blijkbaar snel maatregelen genomen worden. Dat zou volgens de PvdA-fractie op het gebied van preventie ook moeten gebeuren.

11. Welke preventieve maatregelen zijn er versneld ingevoerd of volgen op korte termijn?
12. Zijn de ouders van de 56 jongeren (en andere jongeren) ook benaderd en op hun verantwoordelijkheid aangesproken? Zo ja, door wie?
13. Hebben ouders van minderjarige jongeren een afschrift ontvangen van de brief met de verblijfsontzegging? Zo nee, waarom niet?
14. Is er door de wijkmanager of jongerenwerker of wijkagent de afgelopen weken contact gezocht met de jongeren in de wijk? Ook met de 18+ jongeren?
15. Hoeveel jongeren (uitgesplitst naar de relevante leeftijdsgroepen) wonen er in de wijk Meijhorst? Welke voorzieningen zijn er voor hen en hoeveel jongerenwerkers zijn er actief in deze wijk?

Tenslotte: de burgemeester heeft aangegeven dat het ‘benoemen’ van de achtergrond van een groot deel van de overlastgevende jongeren van belang was omdat er sprake is van een ‘culturele component’. De PvdA-fractie had verwacht dat deze ‘culturele component’ daarom ook bij de te nemen maatregelen uitgebreid aan de orde zou komen. Wij constateren echter dat maatregelen die genoemd worden onder ‘Aanpak Marokkaanse jongeren’ in de brief ‘Aanpak jongerenoverlast in Nijmegen’ slechts heel beperkt over culturele aspecten gaan. ‘Een gezonde mix van preventie en repressie’, zoals in die brief bepleit, lijkt ons wenselijk bij de aanpak van vrijwel ieder probleem. Met een specifieke ‘culturele component’ heeft het niets te maken.

16. Kunt u nog eens uiteenzetten welke maatregelen een ‘culturele component’ bevatten?
17. De Antillianen-aanpak wordt steeds als succesvol voorbeeld voor een Marokkanen-aanpak genoemd. Kunt u het vermeende succes van de Antillianen-aanpak nader onderbouwen?

18. Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor de brief ‘Aanpak jongerenoverlast in Nijmegen’ in een raadskamer aan de orde zal komen?

Met vriendelijke groet,
Namens de PvdA-fractie,

Stijn Verbruggen
 
Bron: PvdA fractie Nijmegen