Bijstandsgegevens en Kadastercheck

Groningen, 2 februari 2009

Gemeenten checken bijstandsgegevens bij Kadaster

In februari beginnen 130 gemeenten in Noordoost-Nederland met het project ‘Kadastercheck’. In dit project controleren de gemeenten gegevens over bezit van onroerend goed (zoals woningen en grond) van mensen met een bijstandsuitkering. De Regionale Coördinatiepunten Fraudebestrijding (RCF’s) Noord, Overijssel en Gelderland/Flevoland coördineren dit project.

Bij de uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) doen gemeenten onderzoek naar inkomsten en vermogen van bijstandsgerechtigden. Steeds vaker gebeuren die controles op basis van gegevensuitwisseling met (semi-)overheidsinstanties. Voor dergelijke koppelingen van bestanden gelden strenge eisen. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ziet toe op naleving van die eisen. Op initiatief van het RCF-Noord heeft de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) van het ministerie van SZW een koppeling tot stand gebracht tussen de bijstandsgegevens van gemeenten en het Kadaster. In 2006 heeft de gemeente Groningen als eerste gemeente in Nederland succesvol geëxperimenteerd met een dergelijke koppeling. In totaal moesten 80 klanten destijds ruim € 430.000,= terugbetalen.
De gemeenten uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland gaan de kadasterkoppeling nu op grote schaal toepassen. Op termijn komen voor uitkeringsinstanties de kadastergegevens standaard beschikbaar.

Risicodossiers
Na een anonieme vergelijking krijgen de deelnemende gemeenten meldingen terug van mensen van wie een kadasterregistratie bekend is. De gemeenten gaan deze zogeheten risicodossiers in de eerste helft van 2009 nader onderzoeken. Als blijkt dat mensen met een bijstandsuitkering informatie over bezit van onroerend goed hebben verzwegen of opzettelijk verkeerde informatie hebben verstrekt, kan dat gevolgen hebben voor de uitkering. Teveel betaalde uitkering moet altijd worden terugbetaald en eventueel kan er ook strafvervolging volgen. Alle klanten van wie de gegevens nader zijn onderzocht, krijgen achteraf individueel bericht over het project. Ook de Belastingdienst doet mee aan ‘Kadastercheck’. Op basis van de gemeentelijke resultaten onderzoekt de Belastingdienst eventuele gevolgen voor verstrekte huur- en/of zorgtoeslagen. Eind 2009 zullen de resultaten van ‘Kadastercheck’ bekend zijn.

Bron Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding