KvK – Aanbestedingsbeleid overheid is rem..

38Nijmegen, 4 december 2007

Minisymposium Stadsregio
Aanbestedingsbeleid van de overheid is rem op innovatieve kracht van de regio

Afgelopen dinsdag 27 en woensdag 28 november hebben in het Gelre Dome in Arnhem een tweetal minisymposia plaatsgevonden over de profilering van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Deze minisymposia, georganiseerd door de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, zijn respectievelijk de tweede en derde uit een reeks van vijf. Tijdens de vijf symposia discussiëren ondernemers en bestuurders over hoe de Stadsregio Arnhem Nijmegen economisch op de kaart kan worden gezet.

De sectoren Energie en Milieu en Mode en Vormgeving, de kansrijke clusters van de regio.
Ondernemers van de sector Energie en Milieu en de sector Mode en Vormgeving uit de regio Arnhem en Nijmegen, twee van de vijf kansrijke clusters van de regio, hebben zich samen met betrokkenen van de overheid en onderwijsinstellingen gebogen over de vraag wat goede initiatieven zouden zijn om de sector te versterken.

Presentaties
Om de discussie te voeden en te sturen werden op beide symposia boeiende presentaties gehouden door mensen die werkzaam zijn in de betreffende sector. Bij het symposium voor de sector Energie en milieu opende Ronald Migo, directeur van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, de bijeenkomst met een presentatie over de totstandkoming van de minisymposia. Peter Dessens, secretaris van van Stichting KIEMT, gaf een inleiding over het EMT-project, een samenwerkingsverband van bedrijven op gebied van kennisintensieve Energie & Milieu Technologie. Rene Prop, algemeen directeur van ingenieursbureau Cumae
sprak over het aspect arbeidsmarkt en de knelpunten die daarin te signaleren zijn. Theo Lemmen, directeur van afvalverwerkingsbedrijf DAR vertelde over de aspecten van een optimale bedrijfslocatie. Tenslotte hield de heer Jan Piet van der Meer, directeur verkoop en marketing van waterstofenergiebedrijf Nedstack een inspirerend betoog over branding.
Bij het symposium voor de sector Mode en Vormgeving opende Petra van Wingerden, burgemeester van de gemeente Rheden en portefeuillehouder EZ van de stadsregio het symposium. Carol van Eert, directeur van de Stadsregio toonde zich een uitstekende dagvoorzitter en gespreksleider. Er volgden 4 boeiende inleidingen. Pamela Musch, van ontwerpstudio DenHartogMusch legde aan de deelnemers de vraag voor hoe door innovatief samen te werken de de creatieve sector de regio Arnhem Nijmegen duurzaam kan versterken. Tamara Rookus, directeur van Ontwerp Platform Arnhem vervolgde met een presentatie die aantoonde dat t.a.v. locatie een mismatch bestaat tussen vraag en aanbod van met name de groep doorstarters. Tonny Holtrust, directeur van ArtEZ legde uit hoe ArtEZ al 40 jaar lang een groeiende stroom van talentvolle studenten aantrekt en ontwerpers op een zeer hoog niveau laat afstuderen. Tenslotte was het woord aan Lisette Schmetz, directeur van de Arnhemse Mode Biënnale. Zij vertelde dat bij perfecte branding van belang is dat iedereen hetzelfde wil bereiken en dat ook consequent op hetzelfde ambitie niveau dient uit te voeren. Bovendien is branding een zaak van de lange termijn.
De inleidingen maakten bij de deelnemers een levendige discussie los, welke vervolgens in 4 deelgroepen werd voortgezet.

Discussie
Tijdens de discussie hebben de deelnemers initiatieven geformuleerd die een bijdrage kunnen leveren aan een optimaal economisch klimaat.
Bij de formulering van initiatieven kwam meerdere malen naar voren dat plannen kans van slagen hebben wanneer de overheid al in een vroeg stadium gaat samenwerken met het bedrijfsleven en bedrijven een actieve rol laat vervullen in de uitvoering van projecten. Ook is het van belang om hierin een lange termijnstrategie te voeren. Bij de symposia van beide sectoren blijkt dat door het aanbestedingsbeleid van de overheid de innovatieve kracht van de regio niet optimaal benut kan worden. Ook baart de snelle groei van ZZP-ers zorgen. Dit is niet bevorderend voor innovaties waar samenwerking een belangrijke factor is. In het kader van communicatie en samenwerking werd bij de sector Energie en milieu de wens uitgesproken om een regionale vacaturebank op te zetten. De sector Mode en Vormgeving sprak de wens uit voor een regionaal elektronisch modeloket, waar vraag en aanbod elkaar kunnen ontmoeten.

100-dagenplan
De organisatie van de minisymposia is een eerste activiteit die voortkomt uit het 100-dagenplan van de Kamer van Koophandel. Nadat in het voorjaar van 2007 achter elkaar aankondigingen werden gedaan over toonaangevende bedrijven die de Stadsregio zouden verlaten, zijn Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, VNO-NCW, MKB en de Stadsregio met elkaar om de tafel gegaan en hebben ze de wens uitgesproken om de regio actief op de kaart te zetten en structuurversterking en verdere ontwikkeling te realiseren. De KvK had samen met haar partners een 100-dagenplan geformuleerd en de Stadsregio presenteerde de Economische Agenda 2007 – 2010. De partijen hebben beide initiatieven in elkaar geschoven met als uitgangspunt dat overheid, onderwijs en bedrijfsleven samen werken aan een economisch aantrekkelijke regio.
In januari 2008 volgen de symposia voor de sectoren Gezondheid en Zorg, en Welzijn en Toerisme.

De volgende stap is de geformuleerde initiatieven om te zetten in concrete actieplannen, met als uiteindelijk doel dat Stadsregio Arnhem Nijmegen verder groeit als economisch sterke regio, die zich onderscheidt en een stevige concurrentiepositie inneemt ten opzichte van andere regio´s in Europa. De initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat de minisymposia een sneeuwbaleffect te weeg zullen gaan brengen.

Bron: Kamer van Koophandel Centraal Gelderland