KvK – Allochtone ondernemers en overheid

Arnhem, 10 maart 2008

KvK pakt communicatieproblemen tussen allochtone ondernemers en overheidsinstanties aan

Allochtone ondernemers ervaren veel knelpunten in de communicatie met diverse overheidsinstanties. Dit bleek uit een bijeenkomst die op 6 maart 2008 door de Turkse Ondernemersvereniging (TOV) Arnhem en de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland is georganiseerd.

De TOV Arnhem heeft onder haar leden een inventarisatie gedaan naar de knelpunten waar zij tegenaan lopen bij het ondernemen. Deze uitkomsten zijn afgelopen donderdag door de TOV gepresenteerd. Vervolgens zijn de knelpunten die de allochtone ondernemers ervaren bediscussieerd met partijen als accountants, banken, de gemeente Arnhem, de belastingdienst, de TOV, de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland en andere organisaties als Osmose, CWI, UWV en onderwijsinstellingen (ROC’s). De belangrijkste knelpunten zijn terug te leiden op het communicatieprobleem. Enerzijds wordt dit probleem veroorzaakt door een taalachterstand. Daarnaast speelt echter een gebrekkige kennis van de taken van de verscheidene organisaties en hun onderlinge samenhang een grote rol in de communicatieproblemen. Vanuit de (overheids)instanties blijkt anderzijds een te geringe verdieping te zijn in de problematiek van de allochtone ondernemers. Het communicatieprobleem dat wordt veroorzaakt door een gebrekkige kennis zorgt over en weer tot onbegrip en hierdoor een gering vertrouwen in elkaar.

Achtergrond
Uit allerlei cijfers blijkt dat allochtonen in toenemende mate gaan ondernemen. Zo neemt het aantal allochtone starters stevig toe (bijna één op de zes starters is inmiddels van allochtone afkomst), en ook het aantal succesvolle, groeiende bedrijven van allochtone herkomst is zichtbaar aan het toenemen (het aantal buitenlandse starters is in 2006 met eenderde toegenomen). Daarmee leveren ze in toenemende mate een bijdrage aan de economie en kunnen ze in het omvormen van de probleemwijken tot prachtwijken een belangrijke bijdrage leveren. Immers, het percentage allochtonen is in deze wijk verhoudingsgewijs groot.

In deze wijkaanpak ziet staatssecretaris Heemskerk een nadrukkelijke rol voor de Kamers van Koophandel; hij wenst in deze wijken steunpunten voor startende ondernemers, waarin de KVK’s, CWI en UWV gezamenlijk hun diensten gaan aanbieden.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat allochtone ondernemers tot op heden in hun succes achterblijven ten opzichte van autochtone ondernemers. Ze zijn vaker dan gemiddeld genoodzaakt hun activiteiten te staken (40% gaat binnen anderhalf jaar failliet, bij autochtonen ondernemers is dat de helft lager) en de doorgroei naar grotere omzetten gaat veelal trager.

Vervolg
De Kamer van Koophandel Centraal Gelderland stelt in haar Activiteitenplan 2008 specifiek tijd en middelen beschikbaar om de communicatie tussen allochtone ondernemers en overheidsinstanties te verbeteren. De gesignaleerde knelpunten zullen op praktische wijze en in samenwerking met bovengenoemde partijen worden opgepakt.

Bron: Kamer van Koophandel Centraal Gelderland