Kwaliteit kinderopvang ruim voldoende

Nijmegen, 4 juli 2011

Kwaliteit Nijmeegse kinderopvang ruim voldoende

Uit controles die de GGD in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd, blijkt dat het merendeel van de kindercentra voldoet aan de kwaliteitseisen Wet Kinderopvang. Er is sprake van een verbetering bij de kinderdagverblijven op het terrein van veiligheid en gezondheid. Toch moet het wat de gemeente betreft nog beter.

Op grond van de Wet Kinderopvang inspecteert de GGD ieder jaar de kwaliteit van de kinderopvang. In 2010 hebben GGD-inspecteurs toezicht uitgevoerd op 43 kinderdagverblijven, 56 buitenschoolse opvanglocaties, 7 gastouderbureaus en 404 gastouders. Kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties en gastouderbureaus moeten aan tal van normen voldoen, waaronder ouderinspraak, de kwaliteit van het personeel, de pedagogische aanpak en veiligheid en gezondheid. Bij veiligheid en gezondheid moet een houder goed op de hoogte zijn van de mogelijke risico’s en weten hoe te handelen.

Uit de inspecties blijkt dat de meeste kindercentra en gastouderbureaus op de verschillende onderdelen een voldoende scoorden tijdens de inspecties. Het protocol kindermishandeling is bij vrijwel alle kindercentra in orde. Op het onderdeel veiligheid en gezondheid is het percentage onvoldoendes voor kinderdagverblijven gedaald van 18% naar 15%. Het percentage onvoldoendes voor de buitenschoolse opvang is met 17% ten opzichte van 2009 gelijk gebleven. Op de domeinen personeel en groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio blijkt dat het percentage onvoldoendes licht is gestegen. Dit is conform de verwachting, omdat inspecties voor het eerst onaangekondigd hebben plaatsgevonden. Hierdoor ontstaat een beter beeld van de praktijk. De gemeente vindt het percentage onvoldoendes zorgelijk. Direct na het zomerreces organiseert de gemeente een bijeenkomst met de aanbieders van kinderopvang om met hen verbeterafspraken te maken.

De gemeente heeft in overleg met de GGD-inspecteurs bij kindercentra die niet aan de eisen voldeden gehandhaafd en afspraken gemaakt over herstelacties. Hierop heeft 98% van de kinderdagverblijven en 78% van de buitenschoolse opvanglocaties aangegeven de overtredingen te hebben opgelost. Twee keer is een bevel afgegeven, omdat sprake was van een spoedeisende situatie. Ook in deze gevallen zijn de overtredingen tijdig opgelost.

In 2010 is ook voor het eerst conform landelijke wetgeving toezicht uitgeoefend op gastouders. In 2010 voldeden 382 van de 404 gecontroleerde gastouders aan de kwaliteitseisen. De 22 gastouders die niet voldeden aan de eisen zijn niet opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang.
Vanaf dit jaar gelden voortaan ook landelijke kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen. De Nijmeegse peuterspeelzalen werden op grond van lokale eisen al gecontroleerd, maar dit wordt nu aangepast aan de landelijke eisen.

Bron Gemeente Nijmegen