Hoogwaardig plan voor dijkverlegging bij Lent

Nijmegen, 19 december 2007

Nijmegen wil hoogwaardig plan voor dijkverlegging

Een verlengd schiereiland in de Waal, eisen aan de brugverbindingen en een afwisseling van een verharde en een groene kade op de Lentse oever. Dat zijn onderdelen van het ruimtelijk plan dat het college van B&W heeft opgesteld voor de dijkverlegging bij Lent. Kern van de rivierprojecten is dat ruimtelijke kwaliteit even belangrijk is als de waterstaatkundige maatregelen. Nijmegen legt het ruimtelijk plan voor aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

De dijkverlegging in Nijmegen is een grote ingreep die voor generaties het beeld van het stadshart bepaalt. In het ruimtelijk plan laten burgemeester en wethouders zien welke uitgangspunten daarbij voor Nijmegen van belang zijn. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de gemeente zijn in onderhandeling over de vervolgstappen voor de dijkverlegging. Nijmegen wil dat het ruimtelijk plan het kader is voor verdere planuitwerking.
In 2006 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de dijkverlegging in het kader van het project Ruimte voor de Rivier. Met dit project dient op 40 verschillende plaatsen in Nederland de bescherming tegen hoogwater verbeterd te worden. Bij Lent wordt de dijk zo’n 350 meter teruggelegd en ontstaat er een nevengeul parallel aan de Waal. Daarvoor moet de Waalbrug worden verlengd en midden in de rivier ontstaat een eiland, een ‘stepping stone’ tussen de beide oevers.

In het ruimtelijk plan is de nevengeul verlengd richting de Oosterhoutse waarden. Daarmee ontstaat een lang schiereiland dat bij hoogwater deels onder loopt. De invulling van deze landtong wordt voorlopig open gelaten. Voor de verlenging van de Waalbrug pleit Nijmegen voor een beeldkwaliteit die past bij de locatie en de monumentale status van de brug. De Lentse oever krijgt aan de westzijde een stedelijke kade en aan de oostkant een groene dijk.

Tijdens een informatiebijeenkomst voor bewoners is nogmaals duidelijk geworden dat waarborgen tegen kwel voor belanghebbenden van groot belang zijn. Daarnaast hebben bewoners gevraagd om goede verkeersontsluitingen van Lent en het eiland, en voor een zorgvuldige inpassing van nieuwe woningbouw. Met de bewoners van de circa 50 woningen die moeten wijken is de gemeente in gesprek over verwerving van percelen.

Door het Rijk is een team van onafhankelijke experts samengesteld dat adviseert over de ruimtelijke kwaliteit van de rivierprojecten. Dit Q-team heeft eerder positief gereageerd op het plan dat Nijmegen in voorbereiding had en zal definitief advies geven als het plan aan het Rijk is aangeboden.

Bron: Gemeente Nijmegen