Lokale lasten in Nijmegen omlaag

Nijmegen, 13 oktober 2008 

Huiseigenaren, huurders en bedrijven in Nijmegen betalen in 2009 minder aan lokale lasten dan dit jaar. Het college van burgemeester en wethouders ziet kans voor 2009 de wens van de gemeenteraad in te willigen om de ozb niet te verhogen. In combinatie met de verlaging van de rioolheffing betekent dit een vermindering van de woonlasten voor huiseigenaren en bedrijven. Huurders betalen minder omdat een deel van de afvalstoffenheffing naar de ozb gaat.
B&W komen met dit voorstel ondanks dat Nijmegen zo’n vijf miljoen euro misloopt doordat het rijk de ww-premie afschaft en de rijksbijdrage in het gemeentefonds lager uitpakt. De tegenvallende rijksinkomsten vangt Nijmegen vooral op door scherper te calculeren bij het inzetten van financiële reserves.

Met de voorstellen voor de begroting van 2009-2012 kiezen B&W voor lastenverlichting bij een stevige begroting terwijl onverminderd wordt doorgewerkt aan de afspraken uit het coalitieakkoord. De ozb zal in 2009 niet stijgen. Om gelijke tred te houden met de stijgende gemeentekosten zou er een indexering van vier procent moeten plaatsvinden. Samen met de reeds in het voorjaar bij de perspectiefnota aangekondigde verlaging van de rioolheffing zorgt dit ervoor dat de woonlasten voor eigenaren in 2009 lager uitvallen. Om een meer evenredige verdeling van de lasten over alle bewoners en bedrijven te bewerken, hebben B&W een deel van de afvalstoffenheffing weer in de ozb opgenomen. Dit corrigeert gedeeltelijk de enkele jaren geleden door het rijk afgedwongen ontkoppeling van ozb en reinigingsrecht. Nijmegen had destijds een volledige integratie van de afvalstoffenheffing in de ozb.
Omdat huurders in Nijmegen geen ozb betalen, profiteren zij van deze verschuiving van lasten van afvalstoffenheffing naar ozb.

De begroting van Nijmegen heeft te lijden onder rijksbesluiten. Zo wordt de ww-premie afgeschaft. Nijmegen hield, net als alle overheidswerkgevers, pseudo-ww in op salarissen. Nu dit niet meer kan levert dit een tegenvaller van 1,5 miljoen euro op. Daarnaast ontvangt Nijmegen drie à vier miljoen euro minder uit het gemeentefonds.
Toch ziet Nijmegen kans de begroting sluitend te houden door met iets meer durf te investeren. De gemeentelijke rekenmeesters vinden een kleinere marge tussen de geraamde en werkelijke kosten voor rente en afschrijvingen verantwoord. In de begroting levert dit twee à drie miljoen meer bestedingsruimte op.
Nijmegen gaat er overigens in de begroting vanuit dat de rijksinkomsten uiteindelijk twee miljoen minder negatief zullen uitpakken. De kostenontwikkeling bij het rijk zal naar verwachting, net als bij de gemeente, op vier procent uitkomen. Nu gaat het rijk nog uit van 2,75%.

Omdat het college kiest voor lastenverlichting en de rijksinkomsten tegenvallen is er beperkt ruimte voor nieuw beleid. De gemeente zet in 2009 eenmalig € 1 miljoen extra in voor wegenonderhoud. De budgetten voor onderhoud worden structureel met twee ton verhoogd. Verder blijft de gemeente onverminderd inzetten op drie centrale thema’s: bereikbaarheid, jeugd en wijken.
De bouw van de stadsbrug komt in de aanbestedingsfase. De gemeente legt geld opzij voor strategische investeringen waarmee ruimte wordt gemaakt voor belangrijke projecten zoals de tram. Ook werkt de gemeente mee aan de snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen. Met de omvorming van de A325 van snelweg tot singel begint de ingrijpende aanpassing van de verkeersstructuur in Nijmegen Noord. De gemeente werkt ook aan het filebestrijdingsplan Waalbrug en, samen met de Stadsregio en regionaal bedrijfsleven, aan het Offensief Bereikbaarheid. Gratis openbaar vervoer voor 65+ is structureel opgenomen in de begroting.
De jeugdmonitor geeft een positief beeld voor de meeste jongeren. Voor die kleine groep waarvoor een gezond opvoedingsklimaat niet vanzelfsprekend is, vergroot de gemeente haar inzet. Door een combinatie van geld van gemeente, rijk en provincie wordt de zorgstructuur versterkt met zorgadviesteams en centra voor jeugd en gezin. Jongerenoverlast en ongewenst gedrag pakt de gemeente aan.
Het coalitieakkoord biedt ruimte om extra in te zetten op schoon, heel en veilig. Samen met de woningcorporaties voert de gemeente in Hatert het wijkactieplan uit. De samenwerking tussen school, sport en cultuur versterkt de gemeente door de combinatiefuncties, gedeeltelijk met rijksgeld en gedeeltelijk met eigen middelen.

De gemeenteraad behandelt de stadsbegroting 2009-2012 op 22 en 29 oktober aanstaande.Bron Gemeente Nijmegen
 
 
Rubriek Wonen