Milieukwaliteit Nijmegen-West en Weurt

Nijmegen, 10 juli 2008

Cijfers over milieukwaliteit Nijmegen-West en Weurt online

De ontwikkeling van de milieukwaliteit in Nijmegen-West en Weurt is vanaf vandaag online en real time te volgen op de website www.westenweurt.nl. Op deze site staan jaarrapportages over de meest recente meet- en rekengegevens op het gebied van onder andere luchtkwaliteit, geur en geluid. Ook biedt de site ‘live’ toegang tot het meetnet fijn stof in Nijmegen-West en Weurt. De rapportages laten over het algemeen een positief beeld zien. Meest in het oog springt de daling van de concentratie fijn stof. Dit is onder andere te danken aan de inspanningen van ondernemers om hun wagenpark schoner te maken.

De jaarrapportages op www.westenweurt.nl laten zien hoe de milieukwaliteit (luchtkwaliteit, geur, geluid, verkeersdruk en uitstoot bedrijven) in Nijmegen-West en Weurt zich in de loop der jaren ontwikkelt. Zo blijkt dat de concentratie fijn stof is gedaald, waardoor bijna alle plekken in Nijmegen-West en Weurt aan de grenswaarden voor fijn stof en NO2 voldoen.

Op de Energieweg en Neerbosscheweg zijn nog wel overschrijdingen, maar op deze punten liggen geen woningen. De overschrijdingen reiken tot ongeveer 10 meter naast de weg. De gunstige trend is te verklaren uit de licht dalende concentraties in Nederland, maar ook uit de inzet van Nijmeegse bedrijven. Een meting onder de 20 voornaamste bedrijven in het gebied laat zien dat meer dan de helft van hun wagenpark uit schonere voertuigen (uitgerust met roetfilters of rijdend op schonere brandstoffen) bestaat. Meer dan de helft van de bedrijven heeft of werkt ook aan een vervoersmanagementplan. Daarmee proberen de bedrijven hun vervoers- en transportbewegingen zoveel mogelijk te stroomlijnen.

Op 9 juli is de eerste versie van de ‘Review West en Weurt’ gepresenteerd aan de milieuorganisaties GMF en Leefmilieu, de ondernemersverenigingen ONOK en WKS (Trade Port Nijmegen-West) en bewoners van het Waterkwartier, Hees en Weurt. Deze partijen (verenigd in het Kronenburger Forum) drongen er begin dit jaar bij de gemeentes Nijmegen en Beuningen en de provincie Gelderland op aan om milieugegevens in het gebied beter te ontsluiten.

De review is in lijn met het Verdrag van Arhus, een Europese richtlijn die de rechten op toegang tot milieu-informatie voor het publiek regelt. De gemeenten Nijmegen en Beuningen en de provincie Gelderland hebben toegezegd om eenmaal per jaar een beschrijvende rapportage te presenteren en eenmaal per jaar een review met cijfers.

Milieukwaliteit in Nijmegen-West en Weurt  www.westenweurt.nl

Bron Gemeente Nijmegen