Mobiliteitsvisie Nijmegen

Nijmegen, 2 juli 2019

Mobiliteitsvisie Nijmegen: op zoek naar balans tussen leefbaarheid en bereikbaarheid

Nijmegen wil extra inzetten op het beter benutten van de bestaande verkeersnetwerken in en rond de stad. Na jaren van forse investeringen in grote, nieuwe infrastructurele projecten moet de focus nu meer komen te liggen op het slimmer en efficiënter gebruiken van de bestaande verkeersnetwerken. Dan gaat het bijvoorbeeld om het gebruik van deelauto’s, het stimuleren van de fiets op korte afstanden, meer aandacht voor voetgangers en de inzet van nieuwe technologie om verkeer zo slim mogelijk door of om de stad te leiden. Daarnaast komt er extra aandacht voor duurzaam vervoer, verkeersveiligheid en mobiliteitsknooppunten waar mensen makkelijker kunnen kiezen uit verschillende vervoersmogelijkheden of die met elkaar kunnen combineren.

Het college van B&W wil op die manier de schaarse ruimte in de nog altijd snel groeiende stad beter inzetten zodat Nijmegen ook op de langere termijn bereikbaar, economisch veerkrachtig en leefbaar blijft. Dat staat in het Ambitiedocument Mobiliteit waarin de uitgangspunten staan voor het beleid tot 2030.

Anders denken
In de afgelopen 10 jaar is fors geïnvesteerd in infrastructurele projecten zoals de S100, stadsbrug De Oversteek, de Keizer Karelgarage, Poort Neerbosch, snelle (regionale) fietsroutes en de stations Lent en Goffert. Die projecten hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de bereikbaarheid van de stad en de regio. In combinatie met maatregelen op het gebied van onder meer verkeersveiligheid, toegankelijkheid en samenwerking met werkgevers en de campus is de toenemende verkeersdruk op de stad beperkt. Dat dit gelukt is, blijkt uit analyses van de verkeersbewegingen, maar ook uit de waardering voor de bereikbaarheid van de stad die tussen 2011 en 2017 is gestegen voor alle vervoerswijzen.

Natuurlijk zijn infrastructurele investeringen niet overbodig geworden. Station Heyendaal en het Centraal Station zijn dringend toe aan verbetering. Toch laat het Ambitiedocument zien dat de stad nu snel een punt bereikt waarop nog meer nieuwe, forse infrastructurele toevoegingen niet vanzelfsprekend meerwaarde hebben. Nijmegen blijft de komende jaren flink groeien, naar verwachting neemt het huidige bevolkingsaantal van zo’n 177.000 inwoners in de komende 15 jaar nog met 10 tot 15 procent toe. Ook het aantal banen groeit door. Dat betekent extra verplaatsingen en meer druk op het wegennet, parkeerruimte en de leefomgeving. Ruimte voor uitbreiding van de infrastructuur in de bestaande stad is er niet of nauwelijks meer en het college wil de leefbaarheid, gezondheid en veiligheid in het stadscentrum en wijken bewaken.

Wethouder Harriët Tiemens: “Dat Nijmegen groeit is goed voor de stad, maar iedereen ervaart ook dagelijks dat dit consequenties heeft die we niet kunnen oplossen met nog meer ruimte voor verkeer. Dat betekent dat we naar andere, innovatieve oplossingen moeten kijken die passen bij een veranderende samenleving en die recht doen aan een prettig leefklimaat in Nijmegen. Zonder een nieuwe kijk op de manier waarop we ons door de stad verplaatsen worden we steeds slechter bereikbaar en merken we meer en meer van de negatieve kanten van een alsmaar groeiend verkeersaanbod zoals geluidshinder, slechte luchtkwaliteit of verkeersonveiligheid. Als we een economisch krachtige regio willen blijven, waar het prettig wonen en werken is, moeten we klassieke stokpaardjes los laten en slimmere keuzes maken waarbij we alle vormen van vervoer een plek geven die zoveel mogelijk meerwaarde heeft voor de stad. Dat is een beweging die eigenlijk alle grotere steden op dit moment moeten maken.”

Vervolg
De mobiliteitsvisie is één van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie. Na de zomervakantie bespreekt de gemeenteraad de visie, daarna volgt een concreet uitvoeringsprogramma.

De Mobiliteitsvisie is in zijn geheel te bekijken en lezen via
www.nijmegen.nl/nieuws/nieuwsdossiers/dossier-nijmegen-goed-op-weg/toekomst-van-mobiliteit-2019-2030/
Bron Gemeente Nijmegen – Alles over Nijmegen