Nijmegen start met Multicultureel Expertiseteam

Nijmegen, 22 mei 2007

Nijmegen start met een proef met een Multicultureel Expertiseteam. In het multiculturele stadsdeel Dukenburg gaat een team van deskundigen met zeer diverse culturele achtergronden en expertise aan de slag om instellingen en organisaties in Dukenburg te adviseren. De proef duurt één jaar. Daarna wordt bekeken of er een vervolg gewenst is.

Het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg is zeer kleurrijk van samenstelling: 22 procent van de inwoners heeft een niet-Nederlandse achtergrond. Daarbij neemt het aantal niet westerse allochtonen in dit stadsdeel meer toe dan in andere wijken.

De diverse samenstelling van de wijk ontbreekt echter nog in de verschillende organisaties in de wijk, zoals buurtverenigingen, sportverenigingen en culturele verenigingen. Buurtbewoners verwachten wel positieve effecten van een diversere inbreng in de verschillende organisaties en bij activiteiten.

Over het algemeen kenschetst Dukenburg zich als een stadsdeel waar de bewoners zonder al te veel problemen met elkaar samenleven. Acht op de tien inwoners heeft meer of minder regelmatig contact met buurtbewoners met een andere etnische achtergrond en met een rapportcijfer van 7,2 tonen de Dukenburgers dat ze er over het algemeen prettig wonen. Toch leidt de diverse samenstelling bij tijd en wijle tot spanningen en problemen. In die zin onderscheidt Dukenburg zich niet van andere multiculturele wijken in het land.

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen wil de kansen die een dergelijke multiculturele wijk biedt, benutten en de bedreigingen die zich daarbij voordoen aanpakken. Kennis van en inzicht in de verschillende met elkaar levende culturen kan daar volgens het college een belangrijk bijdrage aan leveren.

Het nieuwe Multicultureel Expertiseteam dat daarmee aan de slag gaat bestaat uit tien vrijwilligers met een zeer diverse achtergrond die gezamenlijk scholen, instellingen, woningcorporaties, maar bijvoorbeeld ook de winkeliersvereniging gevraagd van advies kunnen dienen. In het expertiseteam zijn verschillende discplines vertegenwoordigd, zoals maatschappelijk werk, onderwijs en politie.

Het expertiseteam gaat voorlopig één jaar aan de slag. Het team krijgt ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeente Nijmegen. De werkzaamheden en resultaten van het team worden na één jaar geëvalueerd door de gemeente.

Het expertiseteam wordt op 25 mei om 20.00 uur officieel geïnstalleerd tijdens het jaarlijkse feest voor Dukenburgse vrijwilligers in het Triavium in Nijmegen.