Natuurcompensatie stadsbrug in uiterwaarden

Maandag 27 oktober 2008

Natuurcompensatie stadsbrug in uiterwaarden bij Driel

Ruim drie hectare uiterwaard ten westen van Driel zal worden ingezet als natuurcompensatie voor de nieuwe Nijmeegse stadsbrug. De gemeente Nijmegen heeft hierover overeenstemming bereikt met de eigenaar van de grond. Eerder dit jaar was al overeenstemming over een aangepast beheer van 50 hectare agrarisch gebied in de Havikerwaard bij Rheden, waardoor het geschikt wordt als overwinteringsplaats voor grote groepen ganzen. Met de inrichting van de natuurgebieden wordt de aantasting van de natuur in de Oosterhoutse Waarden door de bouw van de Stadsbrug volledig gecompenseerd.

Het gebied bij Driel, dat bestaat uit agrarisch grasland en een voormalige zandwinplas, moet het leefgebied gaan vormen voor water- en moerasvogels. Hiervoor moeten nog wel enkele aanpassingen worden gedaan. Zo wordt onder andere het talud aangepast en worden natuurvriendelijke oevers aangelegd, waardoor een plas-dras situatie ontstaat. Ook wordt in de buurt van de slikken een moeraszone gegraven. Voor wandelaars wordt te zijner tijd een halfverhard struinpad aangelegd en er komt een informatiebord over het gebied.

De nieuwe Stadsbrug heeft een gunstig effect op de luchtkwaliteit in Nijmegen doordat het verkeer beter verdeeld wordt over de stad en ook beter kan doorstromen. Helaas tast de stadsbrug ook het leefgebied van een aantal vogelsoorten en riviergebonden planten in de Oosterhoutse Waarden aan. Daarom is in samenwerking met de Provincie Gelderland gezocht naar vervangende gebieden. Hierbij is onder andere gekeken naar de afstand tot Nijmegen en de ecologische geschiktheid. De Havikerwaard en het moerasgebied bij Driel kwamen hierbij naar voren als beste locaties.

Bron Gemeente Nijmegen