Nieuwe fietsverbindingen voor Nijmegen-Noord

Nijmegen, 16 oktober 2007

Twee en indien mogelijk drie nieuwe fietsverbindingen over of onder het spoor en de Prins Mauritssingel (voormalige A325) moeten de west- en oostkant van Nijmegen-Noord beter met elkaar gaan verbinden.

Ter hoogte van de Groot Brittanniëstraat komt een ongelijkvloerse kruising over het spoor en de Prins Mauritssingel, meest waarschijnlijk in de vorm van een tunnel. Ter hoogte van de Vrouwe Udasingel is een nieuwe oost-westverbinding over het spoor en de voormalige A325 ook wenselijk. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit een gelijkvloerse of ongelijkvloerse kruising moet worden. Een derde verbinding zou gerealiseerd moeten worden ter hoogte van de noordzijde van de Landschapszone. Hiervoor wordt ruimte gereserveerd, zodat de aanleg in de toekomst mogelijk blijft.

Dat staat in de beleidsnotitie ‘De Doorsteek, gewenst fietsnetwerk in de Waalsprong’ die vandaag door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Inzet is zoveel mogelijk mensen in Nijmegen-Noord de fiets te laten kiezen. Het autobezit in Nijmegen-Noord is 50 procent hoger dan in de rest van Nijmegen. Vergeleken met de bestaande stad (0,8) heeft Nijmegen-Noord per huishouden 1,2 auto’s beschikbaar. Tegelijkertijd is de uitgangspositie van de Waalsprong voor de fiets juist erg gunstig. De wijk ligt op een ideale fietsafstand van de bestaande stad, en binnen vijf kilometer zijn alle bestemmingen in de wijk bereikbaar. Daarnaast ligt het stadsdeel ook op fietsafstand van Elst en Arnhem.

In Nijmegen-Noord moet daarom de komende jaren een samenhangend en compleet fietsnetwerk gestalte krijgen. Dit netwerk moet ertoe leiden dat tenminste de helft van alle korte ritten tot 7,5 kilometer per fiets worden afgelegd. De aanleg van belangrijke fietsroutes wordt zodanig gefaseerd dat nieuwe bewoners direct kunnen ervaren dat de fiets een goed alternatief is voor de auto. Op dit moment wonen al zo’n 10.000 mensen in Nijmegen-Noord. In de nabije toekomst komen daar zo’n 20.000 nieuwe bewoners bij.

Belangrijkste kenmerken van het fietsnetwerk zijn zelfstandige autoluwe hoofdroutes waar de fiets als vervoermiddel wordt bevoordeeld. Het netwerk sluit aan op de bestaande ruimtelijke structuur. Wat echter verbeterd moet worden zijn de oost-west verbindingen voor fietsers in Nijmegen-Noord. Nu zorgen de spoorlijn Nijmegen-Arnhem en de Prins Mauritssingel voor een sterke fysieke scheiding van de westelijke en oostelijke helft van Nijmegen-Noord. In de praktijk wordt deze voornamelijk met de auto overbrugd.

De kosten van de drie nieuwe verbindingen zijn nog niet opgenomen in het budget voor de verkeersstructuur in de Waalsprong. Het college wil voor de verbinding ter hoogte van de Groot Brittanniëstraat 800.000 euro vrijmaken uit het budget dat is gereserveerd voor het 11-puntenplan ‘Lang leve de fiets’. Dit is wel onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. De kosten van de verbindingen ter hoogte van de Vrouwe Udasingel worden meegenomen in de integrale afweging over de besteding van beschikbare middelen voor de verkeersinfrastructuur in de Waalsprong. De financieringsmogelijkheden van de verbinding aan de noordkant van de Landschapszone worden in een later stadium onderzocht.
Voor alle drie de verbindingen wordt tevens uitgegaan van co-financiering door de Stadsregio KAN, provincie Gelderland, en het Rijk.

Het toekomstige fietsnetwerk van Nijmegen-Noord is opgesteld op basis van de uitgangspunten van het Voorkeursmodel Waalsprong 2003. Daarnaast wordt met de notitie ook uitvoering gegeven aan de wens van de Nijmeegse gemeenteraad om het gebruik van de fiets te stimuleren door de aanleg van goede fietsverbindingen.

Het college van burgemeester en wethouders kiest voor het stimuleren van het fietsgebruik omdat het een positief effect heeft op de bereikbaarheid. Daarnaast levert een hoog fietsgebruik ook permanente voordelen op voor de leefbaarheid, sociale samenhang en gezondheid in wijken, en een betere luchtkwaliteit en bestrijding van CO2-uitstoot.

Bron: Gemeente Nijmegen