Projecten Nijmeegs Ondernemersfonds

Nijmegen, 6 juli 2007

Advisering projecten Nijmeegs Ondernemersfonds 2007 bekend

De Stuurgroep Taskforce Ondernemersfonds heeft 18 projecten geselecteerd die volgens de stuurgroep een bijdrage verdienen uit het Nijmeegs Ondernemersfonds 2007. De projecten waarover de Stuurgroep positief adviseert, krijgen gezamenlijk bijna 1,1 miljoen euro.

De positief geadviseerde ideeën van ondernemers zijn geselecteerd uit 52 aanvragen. De voorstellen variëren van onderwijs en arbeidsmarkt tot marketing en promotie. Voor het Ondernemersfonds 2007 ligt de prioriteit bij innovatieve projecten en buurteconomische activiteiten.

In het oog springende projecten zijn de ‘Solar Road Train’, een innovatief vervoersmiddel voor bezoekers van de benedenstad, en een strategisch innovatietraject voor bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf die werkzaam zijn op het gebied van human health. Dit jaar zijn opnieuw enkele projecten positief gewaardeerd die het parkmanagement op bedrijventerreinen ten goede komen. Ook een uitgebreid project ter promotie en marketing van de binnenstad van Nijmegen is voorzien van een positief advies. Volgens de Stuurgroep past dit project goed in de ambitie om de binnenstad te versterken.

Alle voorstellen zijn ingediend door Nijmeegse ondernemers. De projecten komen ten goede aan het Nijmeegse ondernemersklimaat en dragen bij aan lastenverlichting voor het midden- en kleinbedrijf. De aanvragen zijn beoordeeld op basis van de criteria zoals opgenomen in de subsidieverordening.

Het totaal beschikbare budget voor het Ondernemersfonds 2007 bedraagt bijna 1,6 miljoen euro. Naast de positieve adviezen voor in totaal 1,1 miljoen, heeft de Stuurgroep nog circa 4 ton gereserveerd voor een aantal al ingediende projectplannen. De Stuurgroep is in essentie positief over deze plannen maar zij behoeven nog nadere uitwerking. De aanvragers van deze plannen worden in de gelegenheid gesteld om een aanvullende uitwerking in te dienen. In september zal de Stuurgroep deze aanvragen van een definitief advies voorzien.

Het Nijmeegs Ondernemersfonds is in september 2006 ingesteld. Het wordt beheerd door de gemeente en gefinancierd met Ozb-gelden. De projectleiding van het fonds is in handen van MKB-Nijmegen.
Het advies wordt voorgelegd aan het college van B&W. Voor bedragen tot 50.000 euro is wethouder Hannie Kunst gemandateerd, voor bedragen van 50.000 euro tot 100.000 euro beslist het college. De gemeenteraad beslist over bedragen van 100.000 euro en meer. De besluitvorming door het college is gepland voor eind augustus. De raad zal in september besluiten.

De Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van MKB-Nijmegen, Industriële Kring Nijmegen, VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen, Stichting Centrummanagement Nijmegen, Gemeente Nijmegen en de Kamer van Koophandel. De Taskforce geeft zwaarwegende adviezen aan het gemeentebestuur over de besteding van de gelden.
 
De subsidieverordening Ondernemersfonds Nijmegen is te vinden op www.nijmegen.nl
 
Bron: Gemeente Nijmegen