Nijmeegs onderwijs presteert behoorlijk

Nijmegen, 3 februari 2009
 
De prestaties in het Nijmeegse onderwijs zijn heel behoorlijk. Cito-scores liggen meestal iets boven het landelijk gemiddelde, de helft van de leerlingen in het voortgezet onderwijs gaat naar de havo of het vwo, en het percentage leerlingen dat zonder startkwalificatie het voortgezet onderwijs verlaat is lager dan het landelijk gemiddelde. Als scholen en wijken met elkaar worden vergeleken blijkt wel dat er verschil zit in de onderwijsprestaties. Ook krimpt een aantal basisscholen.

Dat blijkt uit de Onderwijsmonitor 2007, een tweejaarlijks onderzoek van de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Nijmegen. De monitor wordt gebruikt om ontwikkelingen op onderwijsgebied te signaleren en te volgen. De monitor geeft vooral inzicht in de deelname van Nijmeegse jongeren en kinderen aan de diverse onderwijssoorten, naar doelgroep (waaronder gewichtsleerlingen – kinderen van ouders met een laag opleidingsniveau) en gebieden (stadsdelen en wijken). Daarbij komt ook informatie naar boven over zaken als schooluitval, taalachterstand en zorgaspecten.

De belangrijkste conclusies van de Onderwijsmonitor 2007 op een rijtje:
• Cito-scores liggen meestal iets boven het landelijk gemiddelde.
• Van alle gewichtsleerlingen in Nijmegen zit 2/3 op een Open Wijk School. Het brede onderwijs- en activiteitenprogramma van de Open Wijk Scholen komt dus heel gericht terecht bij de kinderen die dit goed kunnen gebruiken.
• Het gebruik van kinderopvang en peuterspeelzalen neemt toe.
• De deelname van kinderen met een risico op taalachterstand aan voor- en vroegschoolse educatie kan hoger.
• Een aantal basisscholen krimpt. Dit heeft te maken met een terugloop van het aantal kinderen in hun verzorgingsgebied, maar ook met teruglopende belangstelling van ouders voor bepaalde scholen.
• Het aantal leerlingen dat voortijdig het voortgezet onderwijs verlaat is lager dan het landelijk gemiddelde. In het MBO is het percentage leerlingen dat zonder startkwalificatie voor de arbeidsmarkt de school verlaat gelijk aan het landelijk gemiddelde.
• De landelijke trend dat steeds meer kinderen in de basisschoolleeftijd naar het speciaal onderwijs gaan doet zich ook in Nijmegen voor.

De gemeente Nijmegen speelt in haar onderwijsbeleid op verschillende manieren in op bovenstaande en andere ontwikkelingen. Zo krijgen de ouders van kinderen met een risico op taalachterstand gratis een derde of vierde dagdeel peuterspeelzaalwerk aangeboden. In het kader van het onderwijsachterstandenbeleid worden regelmatig subsidies verstrekt aan scholen in het primair onderwijs. Om te bevorderen dat basisscholen weer een afspiegeling vormen van hun wijk wordt samen met de schoolbesturen ook gewerkt aan een centraal aanmeldsysteem en andere maatregelen. Om ervoor te zorgen dat jongeren met problemen op tijd worden gesignaleerd en er op maat gesneden hulp wordt geboden subsidieert de gemeente ZorgAdviesTeams in het voortgezet onderwijs en het ROC. Daarnaast steunt de gemeente het Flexcollege Nijmegen. Hier worden risicoleerlingen opgevangen, onderwijs gegeven, en indien mogelijk teruggeleid naar het reguliere onderwijs.

De volledige Onderwijsmonitor 2007 is te downloaden op www.nijmegen.nl

Bron Gemeente Nijmegen