Nijmeegse jeugd – Leefstijl & omstandigheden

Nijmegen, 8 november 2008

Nieuw inzicht in leefstijl en omstandigheden Nijmeegse jeugd
 
De Nijmeegse jeugd leeft gezonder, is tevredener over de eigen buurt, spijbelt minder en pleegt minder strafbare feiten. Dat geven de jongeren aan in recente onderzoeken onder de Nijmeegse jeugd van de gemeente en GGD.

Voor de Jeugdmonitor van de gemeente Nijmegen hebben 1792 Nijmeegse jongeren tussen de tien en achttien jaar vragen beantwoord over hun thuissituatie, school, buurt, vrijetijdsbesteding, welbevinden en gedrag. De GGD Regio Nijmegen heeft in haar vierjaarlijkse E-MOVO-onderzoek 2045 in Nijmegen wonende middelbare scholieren van klas twee en vier bevraagd over hun gezondheid, welbevinden en leefstijl. De onderzoeksresultaten schetsen samen een breed beeld van hoe het met de Nijmeegse jeugd gaat. In vergelijking met vorige Jeugdmonitor uit 2003 vallen in de huidige monitor vooral positieve ontwikkelingen op, maar er bestaan nog altijd belangrijke aandachtspunten.

Leefstijl
– Jongeren roken en drinken minder dan bij de vorige meting in 2003. Maar excessief drankgebruik blijft een probleem: één op de drie jongeren tussen de dertien en zestien jaar heeft in de afgelopen vier weken eens of vaker veel alcohol gedronken.
– Meer jongeren ontbijten en eten dagelijks groente en fruit. Toch is bij 16% van de Nijmeegse jeugd sprake van overgewicht.
– Ruim driekwart van de jeugd beweegt minimaal zeven uur per week (tegenover 68% in 2003). Sportstimulering bij de jeugd blijkt vooral effect te hebben in wijken met sociaal maatschappelijke achterstand.
– Iets meer jongeren vrijen veilig. Toch gebruikt de helft van de seksueel actieve jongeren niet altijd een condoom.
– Het aantal jongeren dat een negatief oordeel heeft over homoseksualiteit is ten opzichte van 2003 gedaald (15% tegenover 18% in 2003).

Welbevinden en gedrag
– Het percentage jongeren met zwaardere psychische problemen is gedaald van 6,4% in 2003 naar 5,1%. Toch heeft nog altijd één op de vijf jongeren (lichte of zwaardere) psychische problemen.
– Minder jongeren zeggen strafbare feiten te plegen (32% tegenover 39% in 2003). Ook het percentage jongeren dat aangeeft in een jaar tijd meer dan vijf soorten strafbare feiten te plegen, is met de helft gedaald (3% tegenover 6% in 2003)
– Toch heeft Bureau Jeugdzorg méér probleemjongeren in beeld. Het aantal aanmeldingen bij Jeugdzorg steeg in 2007 verder door naar 1.176 (15% meer dan in 2006). Daarbij speelt een rol dat er in Nijmegen een zorgstructuur is opgebouwd, die zorgt dat problemen bij kinderen en jongeren eerder en beter gesignaleerd worden.

Thuis, school en vrije tijd
– Meer jongeren vinden dat hun ouders voldoende tijd voor hen hebben en dat ze goed met hen kunnen praten; 7% van de jongeren vindt het thuis “niet zo leuk” en 2% “helemaal niet leuk”.
– Minder scholieren zeggen wel eens te spijbelen: 6% van de basisscholieren van 10 en 11 jaar (9% in 2003) en 15% van de middelbare scholieren (18% in 2003).
– Het percentage basisschoolleerlingen, dat op school regelmatig gepest zegt te worden, is gedaald. En minder jongeren hebben last van onveiligheidsgevoelens op school. De Nijmeegse jeugd zegt vaker met plezier naar school te gaan dan leeftijdgenoten in de regio.
– Het percentage jongeren dat de bibliotheek bezoekt, is gedaald. Wel leest de Nijmeegse jeugd meer boeken dan de leeftijdgenoten in de regio.

Woonomgeving
– 90% van de tien- tot zeventienjarigen vindt zijn eigen buurt prettig, tegenover circa 80% in 2003. Ook vinden meer jongeren dan in 2003 hun woonbuurt schoon, hebben minder jongeren de indruk dat er in hun buurt veel vernield wordt en voelen minder jongeren zich onveilig in hun buurt). Wel oordelen jongeren in woongebieden met sociaal maatschappelijke achterstand nog steeds een stuk minder positief over hun buurt dan jongeren in andere wijken.
– Meer jongeren noemen de contacten tussen jongeren onderling en tussen jong en oud goed.
– Ook maken meer jongeren dan bij de vorige meting gebruik van de sport- en speelplekken in de buurt.
De Jeugdmonitor en E MOVO vullen elkaar aan. De gemeente bespreekt de onderzoeksresultaten met maatschappelijke partners op het terrein van onderwijs en jeugd in Nijmegen. De uitkomsten worden vervolgens gebruikt als onderlegger voor een herijking van het Nijmeegse jeugdbeleid.

De onderzoeksrapporten van de Jeugdmonitor en de resultaten van het E-MOVO onderzoek onder de Nijmeegse jeugd staan, met een begeleidende brief van burgemeester Thom de Graaf en Jeugdwethouder Lenie Scholten, op www2.nijmegen.nl/wonen.

De GGD Regio Nijmegen voert om de vier jaar onderzoek uit onder jongeren uit gemeenten in de regio Nijmegen. Dit tweede E-Movo-onderzoek (Elektronische MOnitor en VOorlichting) vond in 2007 plaats onder leerlingen in de klassen twee en vier van het voortgezet onderwijs. Het rapport met regionale resultaten is te vinden op www.ggd-nijmegen.nl

Bron Gemeente Nijmegen