Nijmegen – Korting uit Gemeentefonds

Nijmegen, 27 mei 2008

Nijmegen verzet zich tegen korting uit Gemeentefonds

De forse daling van het aantal mensen met een bijstandsuitkering, mag niet leiden tot een lagere uitkering voor Nijmegen uit het Gemeentefonds. Dat staat in een brief van burgemeester en wethouders aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Sociale Zaken. De verlaging vormt een negatieve prikkel voor het succesvolle gemeentelijk beleid op gebied van werk en inkomen. Het past volgens Nijmegen ook niet bij de ambitie van het Kabinet om mensen te activeren en aan werk te helpen.

De afgelopen twee jaren heeft Nijmegen goede resultaten geboekt op het terrein van werk en inkomen. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is met een kwart afgenomen. Dit resultaat is mede bereikt door intensieve begeleiding van werkzoekenden en stevige handhaving op misbruik van sociale voorzieningen. Die aanpak wil Nijmegen voortzetten.

Als gevolg van het succesvolle beleid ontvangt Nijmegen in 2008 en de komende jaren 2,2 miljoen euro minder uit het Gemeentefonds. Het geld in het fonds wordt deels verdeeld op basis van het aantal bijstandsontvangers in de gemeente. Dat aantal is in Nijmegen in de afgelopen jaren sterker gedaald dan het landelijk gemiddelde. Daarmee wordt Nijmegen nu gestraft voor de succesvolle aanpak. Burgemeester en wethouders verzoeken de minister en staatssecretaris dringend om deze systematiek te herzien.

Een van de doelen van de Wet werk en bijstand (Wwb) is om gemeenten te stimuleren het aantal bijstandsontvangers terug te dringen. Geld dat gemeenten overhouden op de Wwb, mogen zij houden. Nijmegen gebruikt dat geld om meer mensen aan het werk te helpen, scholing te bieden of op andere manieren te activeren. De stimulerende financiële prikkel van de Wwb wordt door de effecten van van het Gemeentefonds weer deels te niet gedaan. Dat kan volgens burgemeester en wethouders niet de bedoeling zijn van een Kabinet dat inzet op activering van mensen en op vergroting van arbeidsparticipatie.

Gemeenten ontvangen geld van het Rijk om hun taken uit te voeren. Een deel van dit geld komt uit het Gemeentefonds en wordt uitgekeerd in de vorm van algemene uitkeringen. Behalve dit fonds hebben gemeenten nog eigen bronnen van inkomsten, zoals de gemeentelijke belastingen.

Bron: Gemeente Nijmegen