Nijmegen en de senioren van de toekomst

Nijmegen, 23 februari 2009
 
Gemeente neemt toekomst van Nijmeegse ouderen onder de loep

Tot 2020 zal het aantal Nijmeegse 55-plussers stijgen van bijna 40.000 naar 50.000. Nijmegen vergrijst minder snel dan gemiddeld. De leefstijl van nieuwe senioren verandert; zij worden gemiddeld ouder en blijven gezonder en actiever. Dat blijkt uit onderzoek dat de gemeente heeft verricht naar het profiel van huidige en toekomstige Nijmeegse ouderen. Dit levert aanknopingspunten om met nieuw beleid in te spelen op de wensen en leefwereld van ouderen in de toekomst.

Uit het onderzoek blijkt dat de senioren van de toekomst (gemiddeld) een betere maatschappelijke positie hebben dan de huidige 55- en 65-plussers. Ze hebben meer inkomen en zijn hoger opgeleid. Ze nemen ook langer deel aan het arbeidsproces. Hiermee moet rekening worden gehouden in het arbeidsmarktbeleid om een goed evenwicht te realiseren tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

De senioren van de toekomst zijn langer gezond, en daardoor zelfstandiger en zelfredzamer.
De actieve oudere zal blijven sporten, reizen, musea en podia bezoeken. De 55-plussers vormen daarom een economische doelgroep met groeiende potentie.

De ouderen die in de toekomst zorg nodig hebben, willen daarbij meer keuzevrijheid en zoveel mogelijk hulp aan huis. Dat betekent dat er voldoende geschikte (aangepaste) woningen voor ouderen in de wijken beschikbaar moet zijn. En dat thuiszorg- en woonzorginstellingen meer moeten gaan samenwerken en afstemmen. Om die afstemming een extra impuls te geven, heeft wethouder Scholten besloten een periodiek ‘zorgberaad’ tussen zorgaanbieders, welzijnsinstellingen en woningcorporaties op te starten.

Vanzelfsprekend blijven er kwetsbare groepen die meer zorg en ondersteuning nodig hebben, zoals mensen met een beperking of een laag inkomen en chronisch zieken. Ook de leeftijd blijkt een kantelpunt: 75-plussers krijgen meer fysieke en psychische problemen en eenzaamheid en isolement liggen op de loer. Het college van B&W gebruikt resultaten van dit onderzoek daarom als bouwstenen voor haar nieuwe Wmo-beleidsplan.

De kwaliteit van leven van ouderen hangt voor een groot deel samen met sociale contacten en zelfstandigheid. Uit de stadspeiling blijkt dat ruim 10% van de huidige 65-plussers zich in ernstige mate als eenzaam beschouwt. Deze problematiek zal mogelijk nog verder toenemen. Zo zal het aantal alleenwonende ouderen zonder adequaat sociaal netwerk stijgen. Het toenemend aantal kleinere gezinnen, echtscheidingen, meer kinderloosheid en extramuralisering dragen hieraan bij. In 2035 heeft één op de vijf 65-plussers geen kinderen en vier van de tien hebben slechts één broer of zus.

Daarom is het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk actief deelnemen aan de maatschappij. Veel 65-plussers zijn nog actief en gezond, en daardoor in staat om kwetsbaardere leeftijdgenoten met vrijwilligerswerk te steunen. Hiermee houden beide partijen sociale contacten. Opmerkelijk is dat landelijk ongeveer 45% van alle vrijwilligerswerk door 55-plussers wordt gedaan, terwijl dit percentage in Nijmegen op ongeveer 30% ligt. De gemeente gaat onderzoeken waarom dit percentage zo laag is en hoe zij 55-plussers meer kan activeren voor vrijwilligerswerk. Een idee daarvoor is het maken van afspraken met werkgevers om degenen die met pensioen of de VUT gaan, actief te benaderen.

Op korte termijn bespreekt wethouder Scholten het onderzoek en de conclusies met de gemeenteraad. De resultaten worden als eerste verwerkt in een nieuw Wmo-beleidsplan, waarover de gemeente Nijmegen ook in gesprek gaat met inwoners en de doelgroep ouderen in het bijzonder.

Bron Gemeente Nijmegen
 
Rubriek Senioren Nijmegen