Sportdeelname verhogen, topsport versterken

Nijmegen, 26 juni 2007

Nijmegen streeft naar een hoger percentage inwoners dat actieve sport beoefent dan het landelijk gemiddelde. Topsport draagt bij aan dat doel. Samenwerking tussen verenigingen maar ook met scholen en andere organisaties versterkt zowel de sport zelf als de maatschappelijke betekenis ervan. Dat staat in de ‘Beleidsnota Sport 2007-2010’ die burgemeester en wethouders hebben vastgesteld.

Samenwerking is het sleutelwoord in de nieuwe beleidsnota voor sport. Dat geldt zowel binnen de sportwereld zelf maar ook in verbinding met andere partijen. De maatschappelijke betekenis van sport wordt steeds meer onderkend. Sport heeft voor onderwijs, gezondheid en welzijn veel te bieden. En andersom kunnen zij vanuit hun ambities bijdragen aan de versterking van sport.

Voor de verhoging van deelname aan sport richt het beleid zich vooral op jeugd en jongeren, allochtonen, minima en mensen met een handicap. Een wijkgerichte aanpak, met de focus op wijken waar sprake is van minder sportdeelname, staat centraal. In totaal bieden 26 sportieve scholen een programma om de jeugd stimuleren tot bewegen. Sportnetwerkers leggen verbindingen tussen sport en wijkgerichte organisaties, met als doel om verenigingen en hun sportaanbod te versterken. Nijmeegse topsporters treden op als sportambassadeurs. In het kader van het project ‘Integratie Allochtone Jeugd door Sport’ ontwikkelen verenigingen een specifiek kennismakingsaanbod.

Accommodaties zijn een belangrijke voorwaarde voor succesvolle sportverenigingen. Met een impuls van 1,6 miljoen euro wordt het achterstallig onderhoud aan gemeentelijke buitensportaccommodaties weg gewerkt. De gemeente investeert daarnaast 1,3 miljoen euro in gymnastiek- en sportzalen en sporthallen om deze aantrekkelijker te maken.

Topsport neemt in de Nijmeegse visie een bijzondere plaats in. Topsport is het uithangbord van de stad en van de takken van sport die in Nijmegen breed leven, zoals judo, turnen, bastketball, voetbal en hardlopen. Versterking van de topsport levert zodoende stimulansen op voor deelname aan breedtesport. Door verbindingen te leggen tussen topsport- en onderwijsinstellingen als de Radboud Universiteit en Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) moet Nijmegen een stad worden waarin topsporters hun sport, studie en werk optimaal kunnen combineren. Voorbeeld hiervan zijn de de paralympische zwem- en rolstoelbasketball-ploegen die zich in Nijmegen voorbereiden op Peking 2008 en Londen 2012.
Realisatie van het Huis van de Topsport nabij het Goffertstadion blijft een speerpunt. Door gebruik te maken van gezamenlijke kennis, ervaring en trainings- en medische faciliteiten kan de Nijmeegse topsport op een hoger plan komen.

Bron: Gemeente Nijmegen