Nijmegen voorbereid op Haagse bezuinigingen

Nijmegen, 1 juni 2007

De gemeente Nijmegen bereidt zich voor op te verwachten bezuinigingen door het rijk. Door kortingen van ‘Den Haag’ op het zogeheten gemeentefonds dreigt Nijmegen jaarlijks miljoenen minder te gaan krijgen, oplopend van 3,5 miljoen in 2008 tot 5,5 miljoen in 2011. Burgemeester en wethouders hebben plannen klaar om deze tegenvallers met extra bezuinigingen op te lossen.

Dat blijkt uit de Perspectiefnota die B&W de gemeenteraad voorleggen en die de basis vormt voor het opstellen van begroting 2008-2011. In die nota lost het college ook de bestaande financiële problemen op.

Het college heeft de plannen klaar om extra tegenvallers op te vangen. B&W willen daarvoor zonodig extra bezuinigen op de ambtelijke organisatie (tot 0,6 miljoen in 2011) en op toezicht openbare ruimte, vergunningverlening en handhaving (€ 625.000). Daarnaast zullen zij zonodig voorstellen de subsidies komende jaren niet meer aan te passen aan de prijsstijgingen. B&W vinden dit van de gesubsidieerde instellingen een ‘relatief bescheiden bijdrage’. Ook zullen ze onder meer voorstellen de uitbreiding van de flexibele wijkaanpak te beperken.

Naast financiële risico’s die ze loopt, wordt de gemeente mede door rijksbeleid nu al zeker geconfronteerd met minder geld. Zo wil het rijk dat onder anderen Nijmegen zijn OZB-tarieven voor de niet-woningen verlaagt. Dat gaat de gemeente vanaf 2009 4,2 miljoen euro kosten. Om deze verlaging van de OZB te compenseren, willen B&W het vorig jaar ingestelde ondernemersfonds weer afschaffen en de afvalstoffenheffing verhogen.

De brandweer gaat door het landelijke werktijdenbesluit en de vervroegde uittreding 2,1 miljoen (in 2008) tot 1,1 miljoen (2011) meer kosten. De begroting biedt ook minder ruimte dan eerder gedacht doordat de kosten voor het nieuwe rioleringsplan en de onderhoudskosten voor de Waalsprong hoger zijn dan in de vorige begroting was berekend.

B&W hebben afgelopen maanden de begroting scherp doorgelopen op juistheid van de opgenomen bedragen en de onderbouwing van een aantal posten. Dat heeft mee- en tegenvallers aan het daglicht gebracht. Voor een deel zijn die het gevolg van het ingrijpende proces van vernieuwing van financiële processen waarmee de gemeente bezig is.

Het college wil de bestaande financiële problemen onder meer met bezuinigingen oplossen. De belangrijkste zijn: lagere bijdrage aan de DAR (oplopend tot -700.000 euro in 2011), minder uitgaven bijzondere bijstand (-319.000 euro), geen kosten nieuwe hoogwerker brandweer (-240.000 euro), hogere prijzen personeelrestaurant (-190.000 euro) en uitgaven WMO/WVG (-160.000 euro).

De bezuinigingen zijn mede nodig om voldoende ruimte voor noodzakelijke, nieuwe investeringen te creëren, waar onder:
o een nieuw station Lent (drie miljoen euro kosten gemeente);
o een nieuw zwembad Oost (een miljoen meer dan gereserveerd);
o het ophogen van de bushaltes voor mensen met een lichamelijke beperking (0,4 miljoen);
o een nieuwe wachtruimte voor buspassagiers bij het NS-station (0,15 miljoen);
o een transferium bij Ressen (0,37 miljoen);
o verbetering infrastructuur Heyendaal voor betere doorstroming openbaar vervoer en verhoging veiligheid fietsers en voetgangers (1,5 miljoen voor de gemeente).

Wanneer de komende maanden blijkt dat aanvullende bezuinigingen niet nodig zijn, wil het college dit najaar bij de begroting 2008 ongeveer een miljoen euro uittrekken voor nieuw beleid, waar onder:
o gezamenlijke fysieke, telefonische en digitale loketten voor alle gemeentelijke producten;
o extra onderhoudsbudget voor het peuterspeelzaalwerk;
o samenvoeging van de bouw-, milieu-, gebruikers- en andere vergunningen in de omgevingsvergunning;
o intensivering van het klimaatbeleid.

Het college heeft zijn best gedaan om bij de keuze van de bezuinigingen de speerpunten van het coalitieakkoord zo veel mogelijk overeind te houden. Dat zijn: een sociale stad, een ongedeelde stad, zo veel mogelijk mensen aan het werk, schone, hele en veilige wijken met voldoende voorzieningen, genoeg betaalbare woonruimte en veel aandacht voor de jongeren.

Bron: Gemeente Nijmegen