Ondertekening Nijmeegs Energie Convenant NEC

Nijmegen, 13 maart 2008

Nijmeegse bedrijven en organisaties
ondertekenen energieconvenant NEC

Op 13 maart 2008 zetten 13 toonaangevende Nijmeegse bedrijven en instellingen hun handtekening onder het Nijmeegs Energie Convenant (NEC). Hiermee geven zij aan dat zij van Nijmegen een stad willen maken die op kop loopt als het om energiebesparing gaat. De Nijmeegse bedrijven en instellingen streven ernaar om jaarlijks gezamenlijk zeker drie procent minder broeikasgassen uit te stoten of energie te besparen. De ondertekening is in de Trêveszaal van het stadhuis om 15.00 uur.

Landelijk wil de overheid komen tot twee procent energiebesparing per jaar. De gemeente Nijmegen en de deelnemers aan het NEC zijn ambitieuzer en stellen hun ambitie op drie procent. In het NEC zullen de Nijmeegse bedrijven en organisaties een team vormen van koplopers. Het wordt een soort eredivisie die de ambities nog een tandje hoger zet.
De bedrijven en instellingen die deelnemen aan het NEC zijn:
ARN, DAR, Dura Vermeer, Hogeschool Arnhem Nijmegen, N.E.C. BV, NXP Semiconductors, Radboud Universiteit, Royal Haskoning, Smit Draad, Synthon BV, Talis en UMC St. Radboud.

Het initiatief tot het Nijmeegs Energie Convenant (NEC) kwam afgelopen oktober van Royal Haskoning en de gemeente Nijmegen. Gezamenlijk benaderden ze een groot aantal gezichtsbepalende Nijmeegse bedrijven en organisaties om energiebesparing in Nijmegen op de kaart te zetten. De reacties waren enthousiast en tijdens de startbijeenkomst op 22 november zijn de stappen om tot vermindering van uitstoot van broeikasgassen en energiebesparing te komen concreet gemaakt.

Gedachte achter het convenant is dat de wereldwijde klimaatverandering alleen door een mondiale inspanning kan worden opgelost. Nijmegen is voor ongeveer ééntienduizendste verantwoordelijk voor de totale mondiale CO2-uitstoot en heeft dus ook een taak dat aandeel terug te brengen. Deze taak biedt uitdagingen en kansen. Bedrijven die open staan voor innovatie en samenwerking kunnen zowel economische als maatschappelijke winst behalen als ze serieus werk maken van energiebesparing. Door de gehele bedrijfsvoering hierbij te betrekken ontstaan naast besparingen op energieverbruik ook vaak verbeteringen ten aanzien van grondstofverbruik, doorlooptijden en afvalstromen.

In het convenant spreken de deelnemers af elk een nulmeting te maken van hun eigen broeikasgasemissies, eigen reductiedoelstellingen vast te stellen en jaarlijks verslag uit te brengen van de resultaten. Elk jaar komt er een uitvoeringsprogramma waarin de gezamenlijke doelen en projecten staan en wie wat uitvoert. De gezamenlijke projecten hebben bijvoorbeeld betrekking op de reductie van broeikasgassen, de inkoop van duurzame energie en de uitwisseling van kennis en ervaringen.
Gezamenlijk willen de deelnemers voor de duur van het convenant een vermindering van de broeikasgassen of het energieverbruik bereiken van minstens drie procent per jaar. Als een bedrijf haar eigen doelstelling niet haalt, kan het dit compenseren met bijvoorbeeld investeringen in regionaal cultuurlandschap of in duurzame energie.

De gemeente Nijmegen en Royal Haskoning vormen de kern van een projectgroep die de bedrijven met raad en daad terzijde gaat staan. De instellingen en bedrijven zijn geselecteerd op onder andere omvang en diversiteit. Als na verloop van tijd andere bedrijven en instellingen mee willen doen kan dat. De gemeente Nijmegen en Royal Haskoning zijn uiteraard ook zelf actief deelnemer aan het convenant.
Inmiddels is voor drie deelnemende bedrijven de totale emissie aan broeikasgassen bepaald. Bij een jaarlijks reductie van drie procent gedurende de komende drie jaar bereikt deze groep al een totale reductie van 140.000 ton CO2. Dit is vergelijkbaar met de jaarlijkse CO2 uitstoot voor het gasverbruik van 49.000 woningen. Ter vergelijking: in Nijmegen zijn in totaal 69.000 woningen geregistreerd.
 
Bron Gemeente Nijmegen