Ontwerp bestemmingsplan Uitbreiding Bedrijventerrein De Grift gaat ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan voor uitbreiding van bedrijventerrein De Grift gaat ter inzage. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag besloten. Voorafgaand aan het bestemmingsplan is er een milieueffectrapportage (Plan-MER) opgesteld dat tegelijkertijd ter inzage ligt.

Ter voorbereiding heeft de gemeente met eigenaren, gebruikers en belangstellenden gesproken over de voorgenomen uitbreiding van circa 30 hectare bedrijventerrein. Keuze voor deze uitbreiding is een logisch vervolg op wat er in de directe omgeving van het huidige bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf eo en Park 15 gebeurt. Door de uitbreiding wordt regionale bedrijvigheid versterkt en lokale werkgelegenheid gestimuleerd. Met het aanwezige windpark en zonnepark liggen er kansen een groen bedrijvenlandschap in De Grift te ontwikkelen. Dit is ook vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan.

Noël Vergunst, wethouder Stedelijke ontwikkeling: “Ik ben blij dat dit bestemmingsplan de mogelijkheid biedt dat De Grift zich ontwikkelt tot een belangrijke werklocatie voor Nijmegen met kansen voor werkgelegenheid. Zo kan het bedrijventerrein zich kwalitatief en duurzaam verder ontwikkelen.”

Aanpassing Griftdijk en Stationsstraat
Als onderdeel van de plannen wordt ook de Griftdijk en de kruising Griftdijk-Stationsstraat aangepast. Op de Griftdijk komt een nieuwe aansluiting voor de uitbreiding van het bedrijventerrein De Grift. Ook wordt de aansluiting van bedrijventerrein Rietgraaf op de Griftdijk aangepast. Om de doorstroming op de Griftdijk te verbeteren wordt de rotonde omgebouwd tot een kruising met verkeerslichten. Tenslotte worden de voorzieningen voor fietsers en voetgangers in het hele gebied verbeterd.

Wat bevat het ontwerp bestemmingsplan?
Het betreft een ontwerp bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, een nieuwe procedure in de Crisis- en Herstelwet (Chw). Dit betekent dat hiermee vooruitgelopen wordt op de Omgevingswet. Dit biedt de mogelijkheid om milieunormering in het plan op te nemen. Dit is gedaan voor stikstof, geur en geluid. De bedrijven die zich in de toekomst willen vestigen, moet altijd passen binnen de milieunormen zoals opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan. Tegelijkertijd met het ontwerp bestemmingsplan wordt de milieueffectrapportage (PlanMER) en het beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd.

Inloopbijeenkomst 27 maart 2023
Op 27 maart organiseren we over het ontwerp bestemmingsplan voor uitbreiding van bedrijventerrein De Grift een inloopbijeenkomst voor bedrijven en omwonenden. Betrokkenen ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Ter inzage
Van donderdag 9 maart tot en met woensdag 19 april 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken tijdens kantooruren ter inzage op de volgende locaties:

  • Gemeente Nijmegen (Stadswinkel), Mariënburg 30, Nijmegen, tel. 14 024.
  • Waalsprong Informatiecentrum, Riet van Alebeekstraat 6, 6663 RB te Lent, tel. 024-3298701.

Het digitale bestemmingsplan is vanaf donderdag 9 maart 2023 ook te zien op de landelijke website:  http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Na afloop van deze periode verwerkt de gemeente de mogelijke zienswijzen in een nota van beantwoording. De stukken worden vervolgens ter vaststelling aan het college van B en W en de gemeenteraad aangeboden. De raadsbehandeling is gepland in september.

Actualisatie bestaande bedrijventerrein
Het college heeft vandaag ook het bestemmingsplan voor de actualisatie van het bestaande bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf eo vastgesteld. De antwoorden op de ingediende zienswijzen zijn met de belanghebbenden gedeeld. Het bestemmingsplan wordt nu aan de gemeenteraad aangeboden om vast te stellen (publicatie raadsbesluit vindt plaats in april).

Meer informatie
Kijk dan op nijmegen.nl/grift voor de actuele status van de verschillende projecten in het gebied. Ook kunt u contact opnemen via degrift@nijmegen.nl.