Perspectiefnota 2009 – Lastenverlichting

Nijmegen, 23 mei 2008

Nijmegen zet onverminderd in op ongedeelde stad en creëert ruimte voor lastenverlichting

Halverwege de coalitieperiode 2006-2010 heeft Nijmegen zijn financiële situatie flink verbeterd. Dit terwijl het college de ingeslagen koers onverminderd voortzet en volop investeert en blijft investeren in stad en bewoners.
Het belangrijkste uitgangspunt voor het college is hierbij steeds een ongedeeld Nijmegen. Wijkaanpak, jeugd, werk en bereikbaarheid zijn enkele onderwerpen waar het college extra geld voor uit trekt.
Als het aan het college ligt wordt bovendien de rioolheffing verlaagd.

Voor de sociale infrastructuur in wijken zijn nu, na voltooiing van de voorzieningenharten in de Waalsprong, voorzieningenharten in Willemskwartier en Waterkwartier in de maak. Het college maakt geld vrij om de wijkcentra in Hatert en Heseveld aan te pakken.
In Park West vergroot de gemeente de mogelijkheden om sportvoorzieningen en groen te combineren.
De gemeente trekt 1,75 miljoen euro uit voor de wijken rond het kanaal: naast het actieplan Hatert komen er wijkverbeteringsprogramma’s voor Neerbosch-Oost, Voorstenkamp, Gildenkamp, Meijhorst, Aldenhof, Tolhuis en Zwanenveld. Aan Hart van Dukenburg besteedt de gemeente 1 miljoen euro extra.

De realisatie van centra voor Jeugd en Gezin vormt de komende jaren een belangrijk speerpunt van het jeugdbeleid. Behalve het rijksgeld hiervoor zet het college een extra bedrag in dat oploopt van 100.000 euro in 2009 tot 400.000 euro in 2012 .
Daarnaast wil het college voorkomen dat scholieren voortijdig hun school verlaten. De zorgstructuur rond het MBO wordt versterkt en samen met de schoolbesturen wordt segregatie in het onderwijs bestreden. Om een nieuwe vorm van samenwerking van onderwijs, sport en cultuur in de wijk vorm te geven, trekt het college een extra bedrag uit dat oploopt van twee ton volgend jaar naar 3,7 ton in 2012. De openwijkscholen spelen daarin natuurlijk opnieuw een belangrijke rol.
Het college geeft Sportclub Quick 1888 een miljoen euro extra steun, om de club te helpen haar maatschappelijke functie in stand te houden.

Voorwaarde voor een ongedeelde stad is een werkende stad. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat helpt werkgelegenheid te houden en te halen. Het gemeentelijk kennisbeleid krijgt een vervolg in de ontwikkeling van Novio Tech rond NXP, om kennisintensieve en innovatieve bedrijvigheid aan te trekken.
Het college wil een meer gerichte verbinding van cultuur, economie en citymarketing. In het cultuurbeleid geeft het college extra aandacht aan versterking van het productieklimaat. Het college werkt aan versterking van het imago van Nijmegen als oudste stad van Nederland.

De afgelopen jaren hebben meer Nijmegenaren een plaats gevonden op de arbeidsmarkt. Re-integratie en schuldhulp zijn dichter bij de mensen vormgegeven in de wijken. Na “Werk in Oud West” en “Werk in Dukenburg” maakt het college ruimte voor “Hatert Werkt”.
Het aantal uitkeringsgerechtigden is met een kwart afgenomen. Het niet-gebruik van minimavoorzieningen is aangepakt. Dat schept de mogelijkheid om de komende jaren vijf ton extra op schuldhulpverlening in te zetten, om meer duurzame oplossingen te bieden voor mensen in armoede.

Bereikbaarheid en verkeer worden door de inwoners van Nijmegen als belangrijkste probleem van de stad genoemd. De contouren van de nieuwe stadsbrug beginnen geleidelijk aan steeds meer zichtbaar te worden.
In de nieuwe begroting schept het college nieuwe investeringsruimte voor de verkeersstructuur zoals vier miljoen euro voor fietstunnels in de Waalsprong en voor de openbare ruimte op de Van Schaeck Mathonsingel ook nog eens vier miljoen euro. Ter bestrijding van de file voor de Waalbrug is in 2007 het tijdelijk transferium Ressen gerealiseerd. Sindsdien rijden elke tien minuten P+R Waalsprinters tijdens de spits langs de file naar het centrum en Heijendaal. De gemeente steekt opnieuw drie ton in verbetering van het openbaar vervoer.
Een tram tussen Heijendaal – Centraal Station – Plein 1944 – Nijmegen-Noord -Bemmel – Huissen -Arnhem wordt het volgende strategische project van de gemeente.

Ook financieel gaat het college door op de ingeslagen weg. De kwaliteit van de begroting blijft het college verbeteren.
De woonlasten voor huurders in Nijmegen zijn laag in vergelijking met andere gemeenten. Voor woningeigenaren en bedrijven ziet het college in 2009 kans om de lasten te verlagen. In plaats van de geplande stijging van de rioolheffing met twintig euro naar € 252,- kiest het college voor een verlaging van die heffing met dertig euro tot tweehonderd euro.

Geholpen door de goede economische ontwikkeling op landelijk niveau laat de gemeentelijke begroting ook ruimte zien voor nieuw beleid. Voor een deel bestaat die ruimte uit eenmalig geld, dat beschikbaar komt, omdat het gemeentelijk beleid van de afgelopen jaren zich vertaalt in een sterk verbeterde reservepositie.
De gemeente investeert vanuit de Algemene bedrijfsreserve eenmalig extra in de Waalsprong en in diverse projecten op het gebied van mobiliteit en sport in combinatie met openbare ruimte en groen (o.a. fietspadenplan, Van Schaeck Mathonsingel, groen inpassing Topsport & Innovatiepark).
Het afgenomen aantal uitkeringsgerechtigden geeft financiële ruimte om dit succes vast te houden door te blijven inzetten op re-integratie en uitstroombeleid, ook als het Gemeentefonds daarvoor minder geld in het laatje brengt.

De perspectiefnota 2009 wordt in de tweede helft van juni en begin juli in de raad behandeld.

Bron Gemeente Nijmegen