PvdA – Homoseksualiteit en Voortgezet Onderwijs

In dit bericht een amendement van PvdA-raadslid Peter Breukers dat oproept tot een structurele financiele bijdrage aan het succesvolle onderwijsproject ‘Homoseksualiteit en Voortgezet Onderwijs’.

Agendapunt 19
Voorlopig bestedingsvoorstel Wmo

Amendement: En nu regelen we het goed!

De raad van de gemeente Nijmegen, in vergadering bijeen op 27 juni 2007
Besluit:

Beslispunt 2.8 toe te voegen en als volgt vast te stellen:

Met ingang van 2007 jaarlijks 40.000 euro beschikbaar te stellen voor het Onderwijsproject Homoseksualiteit en voortgezet onderwijs.

Toelichting:
In Nijmegen wordt in samenwerking met een aantal partners (COC, GGD) al jaren een succesvol programma gedraaid op middelbare scholen om voorlichting te geven over homoseksualiteit. Door de raad is bij meerdere gelegenheden uitgesproken dat zij veel belang hecht aan dit project. Desalniettemin is de financiering van dit project nooit structureel geregeld, hetgeen bij tijd en wijle tot felle politieke debatten leidt en tot onzekerheid over het voortbestaan van het project.
In Wmo-termen valt het project onder prestatieveld 2 van de Wmo (op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en ouders met problemen met opvoeden ). Dit amendement stelt voor het Onderwijsproject structureel in te bedden in de Wmo en ook van structurele financiële middelen te voorzien. De onderuitputting Wvg (in 2007 ruim 7 ton en in 2008 ruim 1,3 miljoen euro) biedt hiervoor meer dan voldoende ruimte.
Met het aannemen van dit amendement is de toekomst van het Onderwijsproject geborgd.

Bron: PvdA Nijmegen