Rapportage Luchtkwaliteit 2006 vastgesteld

Nijmegen, 16 oktober 2007

In 2010 zijn er vermoedelijk geen huizen meer in Nijmegen waar de grenswaarde van fijn stof (PM10) wordt overschreden. Wel wordt dat jaar, bij het uitblijven van maatregelen, in de buurt van zo’n 260 woningen de norm voor stikstofdioxide (NO2) overschreden. Dit is met name het geval langs de Bloemerstraat en de Prins Mauritssingel/A325 in Lent.

Dat staat in de Rapportage Luchtkwaliteit Nijmegen 2006, die vandaag is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De rapportage wordt jaarlijks opgesteld en aan de provincie Gelderland overlegd.

In het rapport is ook vastgelegd wat de maatregelen zijn die de gemeente Nijmegen neemt om de luchtkwaliteit op de Bloemerstraat en de Prins Mauritssingel/A325 te verbeteren. Voor de A325 wordt in samenhang met de verdere ontwikkeling van Nijmegen-Noord een plan van aanpak opgesteld. Daarbij wordt vooral gedacht aan het bevorderen van de doorstroming van het autoverkeer op de A325 ter hoogte van bestaand Lent.

De overschrijding in de Bloemerstraat wordt tegengegaan door de inzet van schonere bussen en de instelling van een milieuzone in het stadscentrum waar vanaf medio 2008 geen sterk vervuilende vrachtwagens meer mogen komen. Daarnaast gaat de gemeente verder met de uitvoering van het maatregelenpakket dat al eerder is opgesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het stimuleren van rijden op aardgas, en verbetering van de bus- en fietsinfrastructuur.

De teruggang van het aantal woningen waar de grenswaarde voor fijn stof wordt overschreden heeft meerdere oorzaken. Enerzijds heeft het te maken met de dalende trend van de luchtvervuiling door schonere auto’s en industrie. Anderzijds komt dit door veranderingen in rekenmethodes. Hierdoor verwacht de gemeente in 2010 nog maar een beperkt ‘overschrijdingsgebied’ te hebben. Binnen dat gebied wordt de grenswaarde overschreden, maar hier bevinden zich geen woningen.

Met betrekking tot NO2 (stikstofdioxide) zijn de overschrijdingsgebieden juist níet geslonken. Ook dit is het gevolg van veranderde rekenmethodes. De overschrijdingsgebieden bevinden zich namelijk bij wegvakken met stagnerend verkeer. Van stagnerend verkeer zijn de emissiefactoren landelijk naar boven bijgesteld. In de gemeente Nijmegen gaat het dan m.n. om de Prins Mauritssingel. In de overschrijdingsgebieden liggen in 2010 naar verwachting 259 woningen. Hierdoor worden zo’n 570 mensen blootgesteld aan een hogere concentratie NO2 dan wettelijk in 2010 is toegestaan.

Gezien de complexe materie en het maatschappelijke belang wordt er een beter leesbare publieksversie van het luchtrapport 2006 opgesteld. Deze is binnenkort te verkrijgen bij het Open Huis in de Stadswinkel, en is binnenkort ook in digitale vorm beschikbaar op www.nijmegen.nl.

Bron: Gemeente Nijmegen