Rechter: Museumpark Orientalis is onafhankelijk

Heilig Landstichting, 31 januari 2008

Rechter: Museumpark Orientalis is onafhankelijk

Het bestuur van de stichting Heilig Land Stichting heeft kennis genomen van de uitspraak van de Rechtbank Arnhem inzake het geschil met de bisschop van ’s Hertogenbosch. De rechtbank heeft alle vorderingen van de bisschop afgewezen.

De rechtbank oordeelt in het vonnis van 30 januari 2008 dat het onderbrengen van de exploitatie van Museumpark Orientalis in een van de bisschop onafhankelijke stichting als daad van op de statuten gebaseerd beheer en dus tot de juridische verantwoordelijkheid van het bestuur behorende opdracht rechtmatig is geweest. Het positieve vonnis van de rechter is voor Museumpark Orientalis van groot belang. Als gevolg van de dagvaarding van de bisschop in 2003, waardoor vele potentiële subsidiënten en sponsors hun steun aan Museumpark opschortten, is de exploitatie van het museum onder grote druk geraakt. Het bestuur van de Heilig Land Stichting gaat er vanuit dat met het rechterlijk vonnis een einde is gekomen aan de jarenlange juridische strijd met de bisschop.

Met inachtneming van en op basis van de door de rechtbank Arnhem gegeven beslissingen is het bestuur van de stichting Heilig Land Stichting bereid in nader overleg te treden met de bisschop van ’s-Hertogenbosch.

Museumpark Orientalis kan nu eindelijk ongehinderd en voortvarend de verdere herinrichting van het museum realiseren. En zo haar eigen specifieke bijdrage aan de multiculturele samenleving in Nederland intensiveren. Kennisoverdracht van drie grote monotheïstische godsdiensten en hun culturele achtergronden staat daarbij centraal. Door middel van eigentijdse multimediale presentaties en inrichtingen. Ook de speelse, aansprekende educatie voor Nederlandse scholieren die het museum heeft ontwikkeld, kan nu op korte termijn worden afgerond. Het museum ziet dit als een belangrijke taak, temeer omdat de noodzaak van deze educatie door beleidsmakers weliswaar voortdurend wordt benadrukt, maar daar tot nu weinig effectieve en interactieve instrumenten voor waren.

Factsheet

Waarom heeft het bestuur gedaan wat het gedaan heeft?

1. In 2002 eiste de bisschop dat wij overeenkomstig zijn opvatting over de doelstelling van onze stichting Jezus Christus weer centraal zouden stellen in het beleid van ons museum.
2. Indien hieraan door ons gevolg zou worden gegeven zouden wij niet meer voldoen aan de subsidievoorwaarden van overheid en fondsen.
3. Sinds 1970 evolueerde de interpretatie van de doelstelling van onze stichting op verzoek van de toenmalige bisschop en met goedkeuring van zijn opvolger.
4. Sub 2 zou het faillissement van het museum betekenen met alle gevolgen van dien; m.n. de werkgelegenheid en het voortbestaan van het erfgoed Heilig Land Stichting, die in het mogelijke faillissement zou worden meegezogen.
5. Het bestuur maakte gebruik van de statuten en verhuurde overeenkomstig artikel 4h van de statuten een onderdeel van de stichting – het museum – aan een burgerlijke stichting om zodoende de directie van het museum de gelegenheid te geven aan haar subsidievoorwaarden te blijven voldoen en de toekomst van het museum en de mensen die daar werken veilig te stellen.
6. De bisschop betwistte ons handelen op drie gronden:
a. de redelijkheid en billijkheid van het handelen omdat wordt beweerd dat het bestuur hiermee de bisschop “buitenspel” wilde zetten.
b. door de verhuur zou het bestuur goederen willen onttrekken aan de statutaire doelstelling
c. verhuur zou niet mogelijk kunnen zijn zonder toestemming van de bisschop op grond van het feit dat wij een publieke kerkelijke rechtspersoonlijkheid zouden zijn en dienaangaande onder het regime van de bisschop zouden vallen.
7. het bestuur betwist bovenstaande argumenten, omdat:
a. de verhuur van het museum aan een burgerlijke stichting noodzakelijk was om het voortbestaan van het museum en het beleid wat daar al sinds jaar en dag wordt gevoerd te garanderen. Het “buitenspel” zetten was een indirect gevolg, niet het uitgangspunt
b. de tekst van de doelstelling bijzonder vaag is geformuleerd en niet in concrete bewoordingen aangeeft hoe de boodschap van Jezus dient te worden verspreid. Aangezien de toelaatbaarheid van het beleid en dús de interpretatie van de doelstelling nooit in twijfel is getrokken; waarom zou het bestuur niet zijn toegestaan om een andere stichting de mogelijkheid te bieden hetzelfde museum te exploiteren door middel van het sluiten van een huurovereenkomst? Bovendien komt een beroep op de doelomschrijving alleen toe aan de rechtspersoon – het bestuur.
c. het bestuur met de verhuur van het museum artikel 4h van de statuten gevolgd heeft, waarin ongeclausuleerd deze mogelijkheid wordt geboden; daarnaast zij vermeld, dat de stichting Heilig Land Stichting overeenkomstig canon 116 van de CIC een private kerkelijke instelling is wat inhoudt dat de goederen géén kerkelijke goederen zijn en dus eigendom van de stichting.
8. Ergo: het bestuur heeft naar eer en geweten en met haar opdracht: het bestuur bestuurt, de maatregelen genomen die het genomen heeft en daarmee voldaan aan haar verantwoordelijkheden.
 
Museumpark Orientalis
Profetenlaan 2
6564 BL Heilig Landstichting
Tel. 024-3823110
www.museumparkorientalis.nl