Regionaal Convenant Mobiliteitsmanagement

28 oktober 2008

Regionaal Convenant Mobiliteitsmanagement ondertekend

Vanmorgen hebben de 28 deelnemende werkgevers, werkgeversorganisaties en overheden in Burgers’ Zoo het Regionaal Convenant Mobiliteitsmanagement van de Stadsregio Arnhem Nijmegen ondertekend. Als eerste regio in Nederland is de stadsregio er hiermee in geslaagd afspraken vast te leggen met individuele werkgevers over de inspanningen die zij willen leveren voor een bereikbare regio. Het is ook het eerste regionale convenant mobiliteitsmanagement waarbij het MKB tekent.

Het convenant bestaat uit afspraken en een pakket maatregelen die de files in de regio moeten verminderen. Het bewuster omgaan met keuzes op het gebied van reizen in de spits staat centraal. De Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Radboud Universiteit gaan bijvoorbeeld onderzoeken of zij de begintijden van werknemers en studenten kunnen spreiden om werknemers en studenten zoveel mogelijk de spits te laten mijden. Transportbedrijf Visser Duiven probeert filevermijdend te rijden door onder meer de aanvangstijden te vervroegen en zo in te passen dat men vroeger kan lossen (e.e.a. in overleg met de afnemer). Diverse bedrijven, waaronder Arcadis, zetten in op het continueren en uitbouwen van de maatregelen die ze reeds genomen hebben, zoals flexwerken mogelijk maken, investeren in apparatuur voor video conferencing, zuinige leaseauto’s, NS-Business Card voor leaseautorijders, parkeerbeleid en reiskostenvergoedingen.

Het convenant is een initiatief van het ‘Offensief Bereikbaarheid’; onder deze vlag werken werkgevers en overheden hard om afspraken te maken over het beperken van het fileleed in de regio. De ondertekening is het officiële startschot voor de uitvoering van het convenant en verdere samenwerking tussen het bedrijfsleven en overheden. Naast mobiliteitsmanagement werkt de stadsregio aan het beter benutten van bestaande wegen, prijsprikkels, het verbeteren van het openbaar vervoer en de aanleg van nieuwe wegen.

Doelstelling
De looptijd van het convenant is vier jaar en de doelstelling luidt als volgt: ‘Te komen tot een duurzame verbetering van de bereikbaarheid in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. In het verlengde van de Landelijke Taskforce Mobiliteitsmanagement wordt als concreet doel vastgesteld een reductie van het aantal autokilometers in de spits (07.00-09.00 uur en 16.00-19.00 uur) met gemiddeld ten minste 5% en een vergelijkbaar effect op de filedruk en het milieu.

De reductie heeft geen betrekking op de zelfstandige groei van het autoverkeer. In 2012 worden de resultaten van het convenant onderzocht.

De initiatiefnemers streven naar 100 deelnemende werkgevers in 2009. Hiertoe zal onder meer een zogenaamde Mobiliteitsmakelaar worden aangesteld. Deze persoon moet bedrijven helpen bij het invoeren en verbeteren van mobiliteitsmaatregelen. Een groot aantal ondertekenaars heeft aangegeven snel aan de slag te willen met mobiliteitsprojecten. Doel daarbij is om de spits zo min mogelijk te belasten. Flexibilisering van werktijden, telewerken,
stimuleren van het fietsgebruik, carpoolen en het openbaar vervoer zijn daarbij voor de hand liggende opties. Binnen het Offensief Bereikbaarheid wordt ook gedacht aan andersoortige maatregelen. Deze maatregelen hebben een prijsprikkel in zich.

Kabinet steunt aanpak
De maatregelen in het convenant maken onderdeel uit van een breed pakket dat op 8 september jongstleden via de Taskforce Mobiliteitsmanagement aan de ministers Eurlings en Cramer is voorgelegd. Afgelopen week heeft het kabinet positief gereageerd op de voorstellen.

Ondertekenaars
De volgende partijen hebben het convenant ondertekend: Arcadis, Bijenkorf Arnhem, Burgers’ Zoo, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, DAR, De Mul Zegger advocaten en notarissen, Duflex bv, Eromes, Gemeente Arnhem, Gemeente Nijmegen, Giesbersgroep (Bedrijventerrein A15), Hogeschool Arnhem Nijmegen, Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, KPMG, MKB-Midden en MKB Nijmegen, Mondra Groep, NXP Semiconductors Netherlands BV, Nederlands Openluchtmuseum, Provincie Gelderland, Rabobank Arnhem, Radboud Universiteit Nijmegen, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Stadsregio Arnhem Nijmegen, UMC St Radboud, Visser Duiven, VCC Oost, VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen. Deze groep werkgevers vertegenwoordigt ruim 30.000 werknemers in de regio.

Offensief Bereikbaarheid
Het convenant is een product van het ‘Offensief Bereikbaarheid’; onder deze vlag werken werkgevers en overheden hard om afspraken te maken over het beperken van het fileleed in de regio. Het ‘Offensief Bereikbaarheid’ is een initiatief van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen, MKB-Midden en Stadsregio Arnhem Nijmegen. Deze vier partijen hebben zich in het voorjaar middels het ‘Pact van Lent’ uitgesproken voor een gezamenlijke aanpak.
 
Dit is een gezamenlijk persbericht van Stadsregio Arnhem Nijmegen, MKB-Midden, Kamer van Koophandel Centraal Gelderland en VNO-NCW regio Arnhem Nijmegen
 
 
Rubriek Auto, verkeer en vervoer / Business