ROC en gemeente in actie tegen analfabetisme

Nijmegen, 13 juni 2007

ROC en gemeente binden strijd aan met laaggeletterdheid

Analfabetisme is een landelijk probleem waar naar schatting ook zo’n 20.000 Nijmegenaren mee worstelen. Doordat ze veel moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen, kunnen ze niet goed functioneren in de maatschappij. De gemeente Nijmegen en ROC Nijmegen willen deze stadsgenoten helpen en laaggeletterdheid tegengaan via een Nijmeegs Aanvalsplan Laaggeletterdheid.

Dat is vastgelegd in een raamovereenkomst tussen het ROC en de gemeente. Hierin wordt ook de samenwerking bij de aanpak van schooluitval geregeld, en wordt een streep gezet onder een financieel geschil tussen de gemeente en ROC Nijmegen. Door dit geschil heeft de bestuurlijke samenwerking tussen de twee partijen de afgelopen jaren onder flinke druk gestaan.

De concept-overeenkomst is vandaag vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, en wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna kan het akkoord tussen gemeente en ROC definitief bekrachtigd worden, en kan begonnen worden met de uitwerking van de door de twee partijen geformuleerde speerpunten: een Nijmeegs Aanvalsplan Laaggeletterdheid en de aanpak van voortijdige schooluitval.

Laaggeletterden durven er vaak niet voor uit te komen dat ze moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Het is hierdoor moeilijk zicht te krijgen op de grootte van de groep mensen. Maar op basis van landelijke gegevens (in totaal zijn er in Nederland zo’n 1,5 miljoen mensen die door hun analfabetisme niet goed kunnen functioneren in de maatschappij) moet worden aangenomen dat circa 13% van de inwoners van Nijmegen laaggeletterd is, en daardoor ernstig wordt beperkt in hun leven en werk. Omgerekend gaat het dan om ruim 20.000 Nijmegenaren. Dit zijn autochtonen en allochtonen, ouderen én jongeren.

Om deze mensen beter en vaker te bereiken en hen, in samenwerking met werkgevers en maatschappelijke organisaties, te ondersteunen wil het college 840.000 euro vrijmaken in de periode 2007-2009. Voor analfabete oudkomers wordt 880.000 euro beschikbaar gesteld.
Naast het ondersteunen van laaggeletterden, willen het ROC en het college ook de inspanningen om risico-studenten op school te houden vergroten. De schooluitval binnen het middelbaar beroepsonderwijs is nog steeds relatief hoog, zoals ook landelijk het geval is. Van de ruim 1300 voortijdig schoolverlaters in onze regio is ruim de helft afkomstig van het mbo. De gemeente Nijmegen vindt dat iedere jongere een opleiding moet volgen, of een baan moet hebben. Zij investeert daarom al enkele jaren in het tot stand brengen van een gesloten aanpak voor alle jongeren tot 23 jaar in Nijmegen. Dit moet onder andere gestalte gaan krijgen via het toekomstige Jongerenloket. Daarin gaan de gehele regio Nijmegen en de samenwerkende ketenpartners samenwerken.

Voor de periode 2007-2009 stelt de gemeente voor dit zogenoemde zorgbeleid 300.000 euro beschikbaar. Voor de zorgaanpak van Antilliaanse jongeren wil het college nog eens 150.000 euro beschikbaar stellen. Het college draagt in deze periode ook 1.950.000 euro bij aan het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo). Daar kunnen mensen alsnog een diploma of certificaat havo of vwo halen, of een niveauverklaring die vergelijkbaar is met de theoretische leerweg binnen het vmbo.

Bron: Gemeente Nijmegen