Ruimte-efficiënte mobiliteit: keuzes nodig om Nijmegen bereikbaar, leefbaar en aantrekkelijk te houden

Net als veel andere grote steden groeit Nijmegen de komende jaren. Er komen woningen en inwoners bij. Ondertussen blijft er ook ruimte nodig om hier prettig te blijven wonen, zoals voor groen en speeltuinen. Dit betekent dat er minder ruimte over is voor mobiliteit en daarom gaat de gemeente dit ruimte-efficiënter organiseren. In het coalitieakkoord is al afgesproken dat het autogebruik niet mee kan groeien met de groei in de stad. Dit plan, en meer voorstellen voor slim gebruik van de ruimte voor vervoer, staan in een agenda die het stadsbestuur met de stad bespreekt en waarover zij ook graag met de gemeenteraad in gesprek gaat.

Wethouder Mobiliteit, Cilia Daemen: “Nijmegen groeit de komende jaren met zo’n 10%. Daarom moeten we slim en efficiënt met onze ruimte omgaan. Ook vanuit mobiliteit. Zodat Nijmegen bereikbaar, aantrekkelijk en leefbaarheid blijft voor iedereen. Met ruimte voor wonen, werken en recreatie én klimaatbestendig. Denk aan het stimuleren van meer gebruik van fiets of het openbaar vervoer, en meer ruimte hiervoor maken, en minder ruimte voor eigen autogebruik en -bezit. Deelmobiliteit is bijvoorbeeld een goed alternatief.”

sfeerbeeld gemeente nijmegen

Verblijfsvriendelijke en autoluwe binnenstad
Eén van de thema’s uit de agenda is het verblijfsvriendelijk maken van de binnenstad. Hiervoor is ook de wethouder Binnenstad, John Brom, verantwoordelijk. Brom: “Een aantrekkelijke binnenstad is belangrijk voor de inwoners, ondernemers en bezoekers van de binnenstad. Daar hoort voldoende groen bij en zo min mogelijk fietsen en auto’s middenin het centrum. Bezoekers kunnen straks hun fiets parkeren op aangewezen plekken en hun auto buiten het centrum. Daarbij organiseren we alternatieven voor bezoekers, zodat de binnenstad toegankelijk blijft voor iedereen. Ook voor diegene die afhankelijk is van de auto. Denk aan stap op stap af vervoer.”

Agenda versnelling mobiliteitstransitie
De agenda is geen nieuw beleid. Het is een uitwerking van het Ambitiedocument Mobiliteit 2019-2030 (Nijmegen Goed Op Weg), de Omgevingsvisie en het coalitieakkoord en beschrijft de keuzes die het stadsbestuur maakt om de mobiliteit in Nijmegen ruimtelijk zo slim mogelijk in te richten.

Voorstellen hiervoor zijn onder andere het inzetten op gedragscampagnes voor de fiets, deelmobiliteit en het OV – om dit te stimuleren – en het beperken van ruimte voor stilstaande en rijdende auto’s. Er wordt meer ruimte gezocht voor voetgangers, fietsers en het OV en deelmobiliteit wordt gestimuleerd. Gereguleerd parkeren, bijvoorbeeld met vergunningen, in de stad wordt uitgebreid.

Om de binnenstad verblijfsvriendelijker te maken, zijn er voorstellen om het stadscentrum (binnen de singels) af te sluiten voor auto’s van bezoekers, autoparkeren op straat te verminderen en de ruimte die dat oplevert in te zetten voor een aantrekkelijk openbare ruimte, autoparkeren voor ondernemers en inwoners te organiseren in de bestaande parkeervoorzieningen in en rond de binnenstad, transferia te verbeteren en het voetgangersgebied te vergroten door op meer plekken fietsen te verbieden en meer fietsenstallingen te regelen. Daarbij is er oog voor mensen die minder mobiel zijn en hier worden alternatieven voor gecreëerd.

In gesprek met de stad en gemeenteraad
Het college van burgemeester en wethouders bespreekt de plannen met de stad: er wordt een participatieplan gemaakt. Ook wil de gemeente graag met de raad hierover in gesprek.