Segregatie in basisonderwijs

Nijmegen, 10 juni 2008

Plan van aanpak voor tegengaan segregatie in basisonderwijs

Nijmegen onderneemt actie tegen segregatie in het basisonderwijs. De komende vier jaar is jaarlijks 100.000 euro beschikbaar voor maatregelen die moeten bijdragen aan meer gemengde scholen. De maatregelen worden uitgevoerd in samenwerking met het basisonderwijs in Nijmegen.

Het plan van aanpak dat de gemeente en de Nijmeegse schoolbesturen hebben opgesteld rust op vier pijlers:

– een centraal aanmeldpunt en capaciteitsplafonds voor alle basisscholen
– beïnvloeden van de schoolkeuze, onder andere door middel van voorlichting en het ondersteunen van ouderinitiatieven
– investeren in scholen waar sprake is van sociaal-economische vlucht
– huisvestingsbeleid dat gericht is op gemengde wijken

In Nijmegen heeft zo’n 27% van de basisschoolleerlingen ouders met een laag opleidingsniveau. Onderzoek heeft aangetoond dat bij een evenwichtige verhouding tussen deze gewichtleerlingen en klasgenootjes, de eerste groep beter gaat presteren.
In een deel van de stad melden hoger opgeleide ouders hun kinderen vaak op een school buiten de eigen wijk aan. Daarom bestaat op 16 Nijmeegse basisscholen meer dan 40 procent van de leerlingenpopulatie uit gewichtleerlingen. Op 10 scholen is dit zelfs meer dan 60 procent.

De schoolbesturen en de gemeente willen deze vicieuze cirkel doorbreken en de schoolperspectieven van gewichtleerlingen verbeteren. Daarnaast wordt een halt toegeroepen aan het bouwen van noodlokalen bij populaire scholen terwijl minder populaire scholen die ook goed presteren met leegstand kampen. Dit wordt gezien als verkwisting van gemeenschapsgeld.

Ook willen de gemeente en de schoolbesturen de stress en onzekerheid die ouders nu vaak ervaren bij de aanmelding van hun kinderen tegengaan. Net als in andere steden kwam het in Nijmegen voor dat ouders, ingegeven door de lange wachtlijsten bij populaire scholen, hun kind als het een half jaar oud was al op meerdere plekken aanmeldden. Gevolg: nog langere wachtlijsten en minder kansen voor ouders die hun kind later aanmelden.
Aan dit probleem is inmiddels al wat gedaan. Sinds begin dit jaar kunnen ouders hun kind pas inschrijven op de Nijmeegse basisscholen als het drie jaar is. Vanaf 1 januari 2009 komt er nog een aantal spelregels bij. Deze moeten meer duidelijkheid scheppen voor ouders en zorgen voor gelijke kansen bij het aanmelden van hun kinderen. Uitgangspunt is dat alle Nijmeegse ouders zich voortaan aanmelden bij een centraal inschrijfpunt. De kinderen worden door het aanmeldpunt in principe ingedeeld op de school naar keuze. Als blijkt dat er teveel aanmeldingen voor een bepaalde school zijn, wordt aan de hand van vooraf opgestelde spelregels bepaald welke kinderen wél en welke kinderen niet worden toegelaten tot de school. Deze spelregels worden de komende maanden verder uitgewerkt. Uitgangspunt is uiteraard dat alle kinderen geplaatst kunnen worden.

Daarnaast zet de gemeente in op samenwerking met een vorig jaar opgericht Ouderplatform. Dit platform faciliteert ouderinitiatieven (ouders die zich gezamenlijk aanmelden) op Nijmeegse scholen. Op dit moment zijn 9 basisscholen betrokken bij het ouderplatform en de belangstelling is groeiende. Ter ondersteuning van hun activiteiten krijgt het platform 20.000 euro subsidie van de gemeente. Met dit geld kan het platform onder andere een ouderambassadeur aanstellen.

Het ministerie van Onderwijs betaalt de helft van de kosten van de Nijmeegse segregatie-aanpak. De gemeente is door het ministerie benoemd tot een van de zeven pilotsteden waar initiatieven lopen die segregatie moeten tegengaan.

Bron: Gemeente Nijmegen