Anonimiseren van sollicitatiebrieven

Nijmegen, 24 april 2008

Proef met anonimiseren van sollicitatiebrieven wordt niet voortgezet

De gemeente Nijmegen stopt met het anonimiseren van sollicitatiebrieven. Twee proeven met dit instrument hebben onvoldoende aangetoond dat het een effectief middel is om de kansen van allochtonen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het college van burgemeester en wethouders gaat daarom meer investeren in andere instrumenten. Voorbeelden zijn gerichtere werving en het aantrekken van meer allochtone stagiaires.

In de periode 1 augustus 2006 – 1 februari 2007 en de periode 1 mei 2007 – 1 januari 2008 is bij de gemeente Nijmegen twee keer geëxperimenteerd met het anonimiseren van sollicitatiebrieven. Dit gebeurde door middel van het weglakken van de naam, geboorteplaats, nationaliteit, land van herkomst en e-mailadres van alle sollicitanten in alle ontvangen sollicitatiebrieven en bijgevoegde documenten. Bij het eerste experiment werd bij een aantal gemeentelijke directies geanonimiseerd (de onderzoeksgroep) en bij een aantal directies niet (de controlegroep). Bij het tweede experiment werden deze rollen omgedraaid.

Na het eerste experiment bleek dat bij de directies waar sollicitatiebrieven werden geanonimiseerd, allochtonen en autochtonen een even grote kans hadden om op sollicitatiegesprek te worden uitgenodigd. Echter: tijdens het tweede experiment (toen bij deze directies niet langer werd geanonimiseerd) was de kans voor allochtonen en autochtonen om op gesprek te worden uitgenodigd vrijwel even groot.

In de andere groep directies is wel een klein effect gemeten. In de periode dat bij deze directies niet werd geanonimiseerd (dit was tijdens het eerste experiment) bleken allochtone sollicitanten minder vaak te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan autochtonen. Toen tijdens het tweede experiment bij deze directies wél werd geanonimiseerd, bleek de kans op een uitnodiging voor allochtonen en autochtonen bijna gelijk.

Omdat ook andere factoren niet kunnen worden uitgesloten (bv. voorkeuren van leidinggevenden voor bepaalde briefstijlen of referenties van sollicitanten, toeval) en omdat het weglakken van alle gegevens van sollicitanten extra administratieve werkzaamheden met zich meebrengt, stopt de gemeente met het anonimiseren van sollicitatiebrieven. In plaats daarvan zet ze sterker in op andere instrumenten om het aantal allochtone medewerkers te vergroten.

Deze instrumenten zijn:
– Leidingevenden meer bewust maken van (onbewuste) vooroordelen die een rol kunnen spelen bij de selectie van nieuwe medewerkers.
– Gerichter werven van allochtonen maar ook jongeren. Bijvoorbeeld via specifiekere arbeidscommunicatie.
– Actiever werven van allochtone stagiaires.
– Het verbeteren van de doorstroommogelijkheden voor alle medewerkers.
– Allochtone medewerkers betrekken bij het personeelsbeleid.

Het college signaleert nog wel een aantal gunstige neveneffecten van de gevoerde experimenten. Door het anonimiseren van sollicitatiebrieven is diversiteit een thema geweest dat gedurende twee jaar veel aandacht binnen en buiten de organisatie heeft gekregen. Daarnaast hebben de experimenten veel informatie opgeleverd (bijvoorbeeld ten behoeve van het ontwikkelen van arbeidsmarktcommunicatie) over wie bij gemeente Nijmegen solliciteren. Tenslotte is in beide metingen en bij alle groepen directies gebleken dat allochtone sollicitanten als ze eenmaal op gesprek komen een even grote kans hebben om aangenomen te worden als autochtone sollicitanten.

Bron: Gemeente Nijmegen