Nieuwe woningbouw Staddijk-Noord

Nijmegen, 17 februari 2009

Standvast Wonen partij bij nieuwe woningbouw Staddijk-Noord

Gemeente en woningcorporatie Standvast Wonen willen samen optrekken in de herstructurering van Staddijk-Noord, het gebied tussen de Teersdijk en de Staddijk. Samen werken zij aan een plan voor de herinrichting van het woonwagencentrum en de ontwikkeling van het aangrenzende gebied.

Bij het begin van het onderzoek is al snel duidelijk geworden dat ontwikkeling van een realiseerbaar plan voor het hele gebied veel tijd vergt. Zeker nu de economie in een recessie verkeert. Dit is niet verantwoord voor de brandveiligheid en leefbaarheid van woonwagencentrum Teersdijk. De gemeente wil de veiligheid voor begin 2012 op een aanvaardbaar peil hebben. Daarom geven gemeente en Standvast Wonen in hun haalbaarheidsstudie voorrang aan de uitvoerbaarheid van de herstructurering van het woonwagencentrum.

In 2003 bleek dat de leefbaarheid en veiligheid op het woonwagencentrum te wensen overlieten en dat er sprake was van achterstallig onderhoud op het terrein. Om dit te verbeteren is behalve het aanbrengen van brandmelders en handhaving op wet- en regelgeving ook het stedenbouwkundig masterplan Teersdijk opgesteld. In dit plan uit 2005 staan uitgangspunten voor verdere studie. Het voldoen aan brandveiligheidseisen is een prominente doelstelling. Ook milieuaspecten als flora en fauna, bodem, geluid en water zijn onderzocht. De gemeente heeft ook gezocht naar de mogelijkheden om woningbouwcorporaties te betrekken bij de ontwikkeling van het gebied. Met Standvast Wonen is nu een intentieovereenkomst gesloten om de plannen voor het gebied op haalbaarheid te onderzoeken.

In 2006 heeft de gemeenteraad het masterplan “Een nieuw hart voor Dukenburg”vastgesteld. Hierin is plangebied Staddijk-Noord opgenomen als een van de mogelijke gemeentelijke locaties voor woningbouw in Dukenburg. De eerste stedenbouwkundige schets is in september 2007 getoond aan bewoners en omwonenden. Inhoudelijke opmerkingen die daarop zijn gemaakt, worden meegenomen in de haalbaarheidsstudie.

Bron: Gemeente Nijmegen