KvK – Forse stijging aantal startende bedrijven

Arnhem, 25 februari 2009
 
Ondanks recessie forse stijging aantal startende bedrijven
 
Ondanks de economische recessie neemt het aantal startende bedrijven nog steeds toe. In 2008 is het aantal starters in het werkgebied van Kamer van Koophandel Centraal Gelderland harder gegroeid dan landelijk. Met name de dienstverlenende sectoren – in het bijzonder de algemene dienstverlening – droegen bij aan deze groei. Dit blijkt uit de Ondernemerschapsmonitor Centraal Gelderland 2008.

Starters
Het totaal aantal startende bedrijven in het werkgebied van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland (regio´s: de Stadsregio Arnhem Nijmegen, de Achterhoek en West-Veluwe) is in 2008 opnieuw toegenomen in vergelijking met 2007. In totaal hebben 6.026 starters zich in het afgelopen jaar ingeschreven in het Handelsregister. In dezelfde periode van 2007 waren dit er 5.019. Dit betekent dat het aantal startende ondernemers met 20,1% is gestegen. Bij deze forse groei moet wel een nuancering gemaakt worden. Sinds half 2008 is het nieuwe handelsregister van kracht geworden. Hierdoor zijn o.a. nu ook de vrije beroepen en de (semi)overheid inschrijfplichtig (o.m. notarissen en advocaten die in de sector adviesdiensten vallen). Overigens laten alle kwartalen van 2008 een groei van het aantal starters zien. Dus ook het vierde kwartaal van 2008, het kwartaal waar in onze economie in zwaar weer terecht is gekomen.
Kijkend naar de verschillende sectoren dan is een sterke groei van het aantal starters in de dienstverlenende sectoren waarneembaar. Met name de algemene dienstverlening valt in positieve zin op. In deze sector is een tendens waarneembaar dat steeds meer mensen als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP) in de gezondheidszorg (thuiszorg, verpleegkundige) aan de slag gaan.
In vergelijking met de landelijke cijfers presteert Centraal Gelderland bovengemiddeld. Landelijk stijgt het aantal startende ondernemers met 7,5 %. Als wordt gekeken naar de drie deelregio’s, dan valt op dat in alle regio’s het aantal startende bedrijven is toegenomen. De groei is het sterkst in de Stadsregio Arnhem Nijmegen.
 
Oprichtingen en opheffingen
Het aantal nieuwe oprichtingen (nieuwe nevenvestigingen/dochterondernemingen) is in 2008, in vergelijking met 2007, toegenomen. Waar in 2007 2.584 ondernemingen een nevenvestiging of dochteronderneming oprichtten, komt dit aantal in 2008 uit op 2.770. Dit komt neer op een toename van 7,2%. Deze groei is met name te danken aan de grote toename van het aantal oprichtingen in de horeca, de industrie en de dienstverlenende sectoren.

Het aantal opheffingen is historisch gezien hoog. Dit komt o.a. doordat het aantal startende bedrijven in de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Er heeft derhalve een absolute stijging van het aantal opheffingen plaatsgevonden, maar in relatieve zin is deze stijging minder extreem. Het aantal opheffingen is in Centraal Gelderland in 2008 met 17,5% toegenomen. Voor in de bouw, de facilitaire- en de algemene dienstverlening is het aantal bedrijven dat definitief de deuren sloot gestegen.

Faillissementen
Kijkende naar het aantal faillissementen in de afgelopen negen jaar blijkt het volgende. Na een toename van het aantal faillissementen te hebben gezien tussen 2000 en 2005, was er vervolgens tot en met 2007 een afname waarneembaar. Kijkend naar de eerste drie kwartalen dan leek de ingezette daling van het aantal faillissementen in 2008 een vervolg te krijgen. Het 4e kwartaal van 2008 gooide echter roet in het eten. Met name in de maand december nam het aantal bedrijven dat failliet ging fors toe. Uiteindelijk komt het aantal faillissementen in 2008 uit op 317 bedrijven, een lichte toename in vergelijking met 2007.
 
Aanwas
De aanwas ((saldo startende bedrijven +/+ oprichtingen) -/- opheffingen) van bedrijven in de regio Centraal Gelderland is in 2008 gestegen met 14,1%. In vergelijking met Nederland doet Centraal Gelderland het goed. Landelijk groeit de aanwas met 0,7%.
 
Ondernemerschapsmonitor
In de Ondernemerschapsmonitor brengt Kamer van Koophandel Centraal Gelderland de bedrijvendynamiek in beeld. Elk jaar en ieder halfjaar worden het aantal starters, nieuwe dochterbedrijven/nevenvestigingen en opheffingen onderzocht. Daarnaast brengt de monitor het aantal faillissementen en schuldsaneringen/ surseances in kaart.

Bron Kamer van Koophandel Centraal Gelderland