KvK – Opnieuw meer startende bedrijven

Arnhem, 22 september 2008
 
Opnieuw meer startende bedrijven in het eerste halfjaar van 2008
 
Het aantal startende ondernemers in Centraal Gelderland is in het eerste halfjaar van 2008 wederom gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2007. Daarnaast nam het aantal nieuwe nevenvestigingen en dochterondernemingen toe, evenals het aantal opheffingen. Dit zijn de belangrijkste resultaten van de Ondernemerschapsmonitor Centraal Gelderland over het eerste halfjaar van 2008.
Starters
 

Het totaal aantal startende bedrijven in het werkgebied van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland (regio´s: de Stadsregio Arnhem Nijmegen, de Achterhoek en West-Veluwe) is in het eerste halfjaar van 2008 opnieuw toegenomen in vergelijking met dezelfde periode van het vorige jaar. In totaal hebben 3079 starters zich in het eerste halfjaar van dit jaar ingeschreven in het Handelsregister. In dezelfde periode van 2007 waren dit er 2835. Dit betekent dat het aantal startende ondernemers met 8,6% is gestegen. Met name de dienstverlenende sectoren kenden een relatief sterke groei van het aantal startende ondernemers. In de algemene dienstensector nam het aantal startende bedrijven met bijna een derde toe en in de persoonlijke-, advies-, en facilitaire dienstverlening met ruim 15%. In vergelijking met de landelijke cijfers presteert het kamergebied Centraal Gelderland boven gemiddeld. Landelijk stijgt het aantal startende ondernemers met 3,1%. Als wordt gekeken naar de drie deelregio’s, dan valt op dat in de regio West-Veluwe het aantal starters het minst is gegroeid met 0,5%. De stadsregio Arnhem Nijmegen en de regio Achterhoek zag het aantal starters in het 1e halfjaar van 2008 met respectievelijk 9,5% en 9,9% groeien ten opzichte van het eerste halfjaar van 2007.
 
Oprichtingen en opheffingen
Het aantal oprichtingen (=nieuwe nevenvestigingen en dochterondernemingen) vertoonde een toename ten opzichte van het vorige jaar. Daar waar het aantal oprichtingen in het 1e halfjaar van 2007 nog 1364 bedroeg, werden in het 1e halfjaar van 2008 1463 oprichtingen in het handelsregister geregistreerd. Deze groei is met name te danken aan de grote toename van het aantal oprichtingen in de horeca (45,3%), de bouwnijverheid (32,6%), facilitaire diensten (29,2) en algemene diensten (25,0%).

Het aantal opheffingen in Centraal Gelderland kwam in het eerste halfjaar van 2008 uit op 1927 bedrijven. Ten opzichte van de maanden in het eerste halfjaar van 2007 betekent dit een toename van 8,7%. Met name in de dienstverlenende sectoren steeg het aantal in het handelsregister geregistreerde opheffingen. De landelijke cijfers laten een minder sterke toename zien: hier steeg het aantal opheffingen met 2,2% ten opzichte van het vorige jaar. In Centraal Gelderland is de stijging van het aantal opheffingen het grootst in de regio West-Veluwe (11,9%), gevolgd door de regio Achterhoek (10,1%) en de Stadsregio Arnhem Nijmegen (9,7%). 
 
Faillissementen
Het aantal faillissementen is in het eerste halfjaar van 2008 fors afgenomen. In de eerste zes maanden van 2008 werden 27,9% minder faillissementen geregistreerd in het handelsregister dan in dezelfde periode een jaar eerder. In het eerste halfjaar van 2007 gingen 171 bedrijven in Centraal Gelderland failliet, in 2008 waren dit er 126. Het aantal schuldsaneringen nam ook af van 30 in het eerste halfjaar van 2007 naar 19 in 2008.

Aanwas
De aanwas ((saldo startende bedrijven +/+ oprichtingen) -/- opheffingen) van bedrijven in de regio Centraal Gelderland is in de periode januari tot en met juni 2008 gestegen met 7,8%. Vooral de dienstverlenende sectoren, de horeca en de financiële sector hebben de aanwas zien toenemen. In Centraal Gelderland is de groei van de aanwas het grootst in de regio Achterhoek (16,4%). Ook in de Stadsregio Arnhem Nijmegen is er sprake van groei van de aanwas (6,1%). In de regio West-Veluwe is de aanwas negatief (-6,3%).

Ondernemerschapsmonitor
In de Ondernemerschapsmonitor brengt de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland de bedrijvendynamiek in beeld. Elk jaar en ieder halfjaar wordt het aantal starters, nieuwe dochterbedrijven/nevenvestigingen en opheffingen onderzocht. Daarnaast brengt de monitor het aantal faillissementen en schuldsaneringen/surseances in kaart.

Bron: Kamer van Koophandel Centraal Gelderland
 
Rubriek Business