KvK – Weer meer startende bedrijven

Weer meer startende bedrijven in tweede kwartaal 2007

Het aantal startende ondernemers en het aantal nieuwe nevenvestigingen en dochterondernemingen in Centraal Gelderland is in het tweede kwartaal van 2007 gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2006. Daarnaast namen de opheffingen en faillissementen af. Dit zijn de belangrijkste resultaten van de Ondernemerschapsmonitor Centraal Gelderland over het tweede kwartaal 2007.

Starters
Het totaal aantal startende bedrijven in het werkgebied van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland (regio´s Arnhem, Nijmegen en Achterhoek) is in het tweede kwartaal van 2007 opnieuw toegenomen in vergelijking met dezelfde periode van het vorige jaar. In totaal hebben 1244 Centraal Gelderse starters zich in de maanden april, mei en juni van dit jaar ingeschreven in het Handelsregister. In dezelfde periode van 2006 lag dit cijfer met 1084 14,8% lager. Met name de horeca, groothandel en de dienstverlenende sectoren kenden forse groeicijfers. In de horeca nam het aantal startende bedrijven met bijna een derde toe, in de groothandel met een kwart en in de algemene dienstverlening zelfs met twee derde. In vergelijking met de landelijke cijfers presteert het kamergebied Centraal Gelderland beneden gemiddeld. Landelijk stijgt het aantal startende ondernemers met 18,2%. Als wordt gekeken naar de drie deelregio’s, dan valt op dat de regio’s Nijmegen en de Achterhoek het aantal starters in het tweede kwartaal van 2007 het meest zagen stijgen met respectievelijk 22,7% en 19,5% ten opzichte van 2006. In de regio Arnhem is het aantal starters gestegen met 7,6%.

Oprichtingen en opheffingen
Naast het aantal starters kende ook het aantal nieuwe oprichtingen in het tweede kwartaal van 2007 een groei met bijna een vijfde (19,5%) tot een aantal van 673 ten opzichte van het tweede kwartaal van 2006. Met name de dienstverlenende sectoren zagen het aantal nieuwe nevenvestigingen en dochterondernemingen sterk toenemen. Het aantal opheffingen in Centraal Gelderland kwam in het tweede kwartaal van 2007 uit op 697 bedrijven, vrijwel gelijk aan het tweede kwartaal van 2006. Met name in de vervoerssector en de horeca zijn de opheffingen sterk afgenomen. De landelijke cijfers laten een iets minder positief beeld zien: hier steeg het aantal opheffingen met 6,2% ten opzichte van het vorige jaar. In Centraal Gelderland is de daling van het aantal opheffingen het grootst in de regio Achterhoek (5,7%), gevolgd door de regio Nijmegen (5,3%). De regio Arnhem noteert een stijging van 6,1% van het aantal opheffingen.

Faillissementen
Het aantal faillissementen in het tweede kwartaal is fors afgenomen. Na een periode van stijging zijn de faillissementen in het tweede kwartaal van 2007 afgenomen met 15,5%. In het tweede kwartaal van 2007 gingen 83 bedrijven in Centraal Gelderland failliet, in 2006 waren dit er nog 95. Het aantal schuldsaneringen nam eveneens af; van 15 in het tweede kwartaal van 2006 naar 10 in 2007.

Aanwas
Als gevolg van de stijging van het aantal startende bedrijven en een daling van het aantal opheffingen is de aanwas (totaal aantal oprichtingen -/- opheffingen) in het tweede kwartaal van 2007 gestegen met 28,6%. Vooral de industrie, en de algemene en persoonlijke dienstverlening hebben de aanwas fors zien toenemen.

Ondernemerschapsmonitor
In de Ondernemerschapsmonitor onderzoekt de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland ieder kwartaal het aantal starters, nieuwe dochterbedrijven/nevenvestigingen en opheffingen. Daarnaast brengt de monitor het aantal faillissementen en schuldsaneringen/surseances in beeld. Centraal Gelderland in z´n geheel wordt onderzocht, maar ook de regio´s Arnhem, Nijmegen en Achterhoek afzonderlijk. Onderstaand een samenvatting van de regionale resultaten.

Bron: Kamer van Koophandel Centraal Gelderland